بهبود ايمني مبتني بر رفتار از طريق مديريت كيفيت فراگير 2

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جدول شماره 4

رديف

اصول اساسي TQM

مفهوم اساسي در TQM

مفهوم در BBS

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

مشتري گرايي و تمركز بر روي توليد

 

 

 

بخش اعظم فعاليتهاي شركت ، طرحريزيها و تغيير فرهنگها به منظور تأمين يك محيط ايمن و عاري از حوادث شغلي براي كارگران و برآوردن انتظارات آنها متمركز مي شود .

توجهات سازماني بر روي پيشگيري از حوادث و جراحات از طريق اصلاح رفتار كاركنان متمركز مي شود كه اين مهم از طريق تعيين ، تجزيه و تحليل و بهبود رفتارهاي كاري نامناسب صورت مي گيرد . همچنين بخشي ديگر از توجهات بر روي تجزيه و تحليل و اصلاح رفتارهاي ايمني و حمايتي سرپرستان ، مديران و روساء متمركز مي شود .

 

 

 

2

 

 

 

تعهد رهبري

كليه رؤسا جهت رسيدن به يك فرهنگ عالي ايمني كار متعهد شده اند . آنها به اين نكته واقف شده اند كه سيستم مديريت ايمني ، مشاركت در فعاليتهاي مربوط به ايمني و تأمين حمايتهاي لازم و منابع مورد نياز يك گام اساسي در موفقيت است .

رؤسا اصول و مفاهيم مبتني بر رفتار را كاملا" درك كرده و از آن حمايت مي كنند . براي تقويت و حمايت از رفتارهاي بحراني يك چهارچوب سازماني وجود دارد . كليه رؤسا ، مديران و سرپرستان از خود رفتارهاي ايمني مثبتي نشان مي دهند .

 

 

 

3

 

 

 

فرهنگ شركت

ارزشها ، نگرشها و رفتارها همگي در راستاي بهبود ايمني كاركنان تعريف شده اند . ايمني يك ارزش محسوب شده بدين شكل كه رؤسا و مديران خود بعنوان يك الگوي مثبت عمل مي كنند و يك رابطه قوي بين مديريت و كاركنان وجود دارد .

فشارهاي وارده از طرف همكاران رفتارهاي مثبت را تقويت كرده و فرهنگ شايع ، كارگران را از خطا و اشتباه حفاظت مي كند . كار كردن ايمن و رفتارهاي صحيح جزء هنجارهاي فرهنگي بحساب مي آيند .

 

 

4

 

 

ارتباطات مؤثر

شركت از روشهاي ارتباطي مختلفي در زمينه ايمني استفاده مي كند براي مثال آموزشها ، سخنرانيها ، خبرنامه ها و بحثهاي غير رسمي . اينگونه ارتباطات بطور مداوم فرهنگ ايمني را تقويت مي كنند .

 

كاركنان ، سرپرستان و مديران بر اساس مشاهدات خود پس خوراندهاي مثبت و دوجانبه اي را به ساير كارگران ارائه مي دهند . كاركنان نياز به ارائه توضيح در باره مشكلات ايمني يا رفتارهاي نامناسب ندارند .

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

دانش سازماني و كارگري

 

سازمان و كاركنان نوع و خصوصيات دانشي را كه براي رسيدن به اهداف كار ايمن ضروري است نشان مي دهند . ايده هاي نوين ايمني ايجاد شده و از جاهاي ديگر كسب شده است . افراد براي يادگيري و گسترش مهارتهاي خود تلاش مي كنند و از طريق آموزش نيز به آنها كمك مي شود .

همه كاركنان با اصول و نحوه اجراي ايمني مبتني بر رفتار آشنا بوده و نحوه استفاده از آنها در محيطهاي كاري را مي دانند . آنها قادر به مشاهده و تفسير رفتارهاي ايمني بوده و مي توانند در تجزيه و تحليل حوادث با ديد رفتاري مشاركت نمايند . سرپرستان و مديران به اصول ايمني مبتني بر رفتار آگاه بوده و از مفهوم آماري داده هاي حوادث اطلاع دارند .

 

 

 

6

 

 

 

توانا سازي كاركنان

/ 0 نظر / 68 بازدید