مرگ ومير وصدقات ناشي ازآسانسورها و پله برقي‌ها- گزارشي از CPWR

) elcoh  كتابخانه الكترونيكي ايمني وبهداشت شغلي درزمينه ساختمان)

مرگ ومير وصدقات ناشي ازآسانسورها و پله برقي‌ها- گزارشي از CPWR(مركزحمايت ازحقوق كارگران)

 

مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR

اين تحقيق را مركزحمايت ازحقوق كارگران مطابق با NIOSH ( انستيتوبين المللي بهداشت و ايمني) تهيه كرده است.

اين مركزبطورچشمگيري به كارگران، پيمانكاران ارائه خدمات داده وفعاليت عمده آن پيشرفت و گسترش ايمني و بهداشت درصنايع ساختماني مي‌باشد. 

پاول مور، مهندس ايمني بخش تحقيقات NIOSH ، جهت همكاري با اين مقوله ، گزارشي از ارزيابي موارد مرگ وميرتهيه نموده است .

علائم اختصاري :

انجمن مهندسان مكانيك امريكا ASME             

اداره آماركارامريكا                                                     BLS 

آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي               CFOL

كمسيون ايمني محصولات مصرفي               CPSC

ارزيابي وكنترل مواردمرك وميرFACE              

انستيتوملي ايمني وبهداشت شغلي             NIOSH

 

 

 

«خلاصه»

حوادث ناشي از آسانسورها وپله برقي‌ها سالانه درامريكا30مورد كشته و حدود100/17مورد جراحت وخيم و آسيب جدي ببارمي آورد.(طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره كار امريكا و كميسيون ايمني محصولات مصرفي)كه از اين تعداد،تعدادكشته شدگان افراددرحال كاردرآسانسورها و يا در مجاورت آنها،درحال فعالينهايي  مثل نصب،تعميرو كاردرنزديكي ومجاورت شفت ها بوده است (كه اين تعداد16،15نفربوده يعني حدود 62%)

دوعلت عمده مرگ ومير، سقوط وگيركردن بين قسمت هاي متحرك آسانسورها وپله برقي‌ها مي‌باشد . همچنين برخي ازحوادث درمكان هايي رخ مي‌دهد كه كارگران بوسيله آسانسورها ، وزنه هاي تعادل وقسمت هاي برق دار مورد ضربه و برخورد قرار مي گيرند ويا روي سطوح معيوب داخل آسانسورها قرار دارند.

پيشنهادات جهت پيشگيري ازجراحات ومرگ وميردرآسانسورها وپله برقي ها شامل :

تمرينات حفاظتي وآموزش مناسب :

محدود كردن فضاهاي برق دار وتجهيزات مكانيكي زمانيكه آسانسورها وپله برقي ها خراب و در دست تعميرمي‌باشند. 

·       انتشار برنامه فضاهاي بسته غيرمجاز براي شفت هاي آسانسورها

·       نصب حفاظ (جهت جلوگيري ازسقوط) درشفت هاي آسانسور ويا نزديك آنها.  

·       كارفرمايان برنامه تعميروبازرسي مناسب داشته باشند

·       كارفرمايان افراد كارآزموده را براي تعميد وسرويس آسانسورها وپله برقي ها استخدام نمايند.

«مقدمه»

مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR عوامل موثربرمرگ وميروخدمات ناشي ازآسانسورها وپله برقي ها را مورد تجزيه وتحليل قرارداده است.

آسانسورها وپله برقي ها عامل صدمات جدي ومرگ وميركارگران كه درنصب ، تعميروسرويس آنها مشغول بكار هستند مي‌باشد. آنها همچنين هنگام تميزكردن شفت ها يا تعميردرنزديك شفت هاي بازدچارحادثه مي گردند.

سازمانهايي مثل سازمان مهندسان مكانيك آمريكا استانداردهايي براي ساخت وتعميرواستفاده ايمن ازآسانسورها وپله برقي ها تنظيم كرده‌اند.اين مقوله شامل اطلاعاتي ازآمار 7 ساله صدمات شغلي كشنده مي باشد(98- 1992) كه توسط اداره آماركارآمريكا گردآوري شده است .

دراين گزارش تفاسيري از مرگ وميرناشي ازنصب وتعميرآسانسورها ، پله برقي‌ها،‌ جرثقيل‌ها، بالابرها وماشين آلات صنعتي آمده است.

علاوه برآن خلاصه تجزيه وتحليل مرگ وميروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقي ها در23 آگوست 2000-1992 توسط «كميسيون ايمني محصولات مصرفي» بررسي وگردآوري شده است .

«مرگ وميرناشي ازكار درآسانسورها وپله برقي ها ويادرمجاورت آنها»

طبق «آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر كار وفعاليت درآسانسورها وپله برقي ها گزارش شده است . اين آماردر7 سال 98- 92 گزارش شده كه به ازاي هرسال 22 مورد مي باشد.از اين تعداد 108 مورد مربوط به كاردرآسانسورها و... 44 مورد مربوط به مسافران وافرادي كه طي كارسوار آسانسورها و... مي شوند مي‌باشد. از108 مورد ، 15 مورد درسال بدليل سقوط درشفت هاي آسانسورها (42% طبق نمودارشماره 1)  مي باشد.

«تعميركاران ونصابان آسانسورها»

اين افراد 41% موارد را شامل مي شوند. 2 دليل عمده مرگ وميراين افراد گيركردن آنان بين آسانسوروشقت هاي آسانسور يا با ديگرآسانسورها وايجاد ضربه شديد(باهرعاملي كه عمدتاٌ آسانسورها مي باشد) منجربه فوت مي باشد.

درصد مرگ و مير

توجه : 108 مورد فوت شامل 44 مورد تعميركاران ونصابان نيز مي شود.

منبع : اداره آمار آمريكا                                             BLS

توجه : ميزان مرگ ومير كل 108 مورد مي باشد. ) منبع :BLS(

اگر چه مرگ ومير تعميركاران و نصابان مربوط به صنايع عمومي و صنعت ساختمان مي باشدولي سه چهارم از مرگ ومير در اين گروه مربوط به كارگران ساختماني است.

در حقيقت تعميركاران ونصابان آسانسورهاي ساختماني در چهارمين درجه مرگ ومير ناشي از كاردرصنعت ساختمان قرار مي گيرد.(نمودار شماره 3)ميانگين مرگ ومير تعميركاران و نصابان آسانسورها 6/31 مورد در هر 100000 كارگر تمام وقت مي باشد(98-92)

« مرگ ومير با توجه به علت حادثه و نوع فعاليت »

جدول شماره 1: مرگ و مير ناشي از كار در آسانسور ها و پله برقي ها و يادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعاليت (98-1992

نوع فعاليت

علت حادثه

نصب وتعمير

كاردرشيفت ياواگن آسانسور

كاردرنزديك آسانسور

تعداد

درصد

سقوط

18

/ 0 نظر / 30 بازدید