دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست

دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست

قسمت اول

مقدمه:

مجموعه حاضر برگرفته از آيين نامه آزبست  اداره ايمني و بهداشت شغلي آمريكا مي باشد كه در سال 1994 تهيه و تدوين گرديده و بسياري از بخش هاي آن عيناً از زبان انگليسي به فارسي برگردانده شده است. نكته قابل توجه اينكه اصطلاحات، عبارات، تعاريف، استانداردها و روشهاي ذكر شده در آن دقيقاً مواردي است كه در كشور آمريكا مورد استفاده قرار مي گيرد.

آزبست

1-1- محدوده كاربرد:

1-1-1- اين آيين نامه قابل استفاده براي صنايعي است كه با آزبست سرو كار داشته و فعاليتهاي آن ها تحت پوشش اداره ايمني و بهداشت شغلي مي باشد .موارد استثنا در پاراگراف 2-1 و 3-1 اين بخش ذكر گرديده است.

2-1-1- اين آيين نامه قابل استفاده در مورد كارهاي ساختماني كه تعريف آن در استاندارد b)) 19101229CFR آمده است نمي باشد (تماس با آزبست در كار ساختماني در استاندارد 29CFR 19261101 آورده شده است).

3-1-1- اين آئين نامه قابل استفاده در مورد كارهاي تعمير و ساخت كشتي و كارهاي مرتبط ديگر كه در استاندارد 29CFR 1915.4آمده است نمي شود (تماس با آزبست در اين كارها در استاندارد 29CFR 1915.1001  آورده شده است).

2-1- تعاريف:

آزبست شامل آزبست كريزوتيل، آموزيت، كروسيدوليت وتريموليت و آزبست آنتو فيليت. آزبست اكتينوليت و ديگر مينرال هايي كه از نظر شيميايي در آنها تغييراتي داده شده است،مي باشد.

مواد حاوي آزبست به هرگونه ماده اي كه بيش از 1% آزبست داشته باشد گفته مي شود.

معاون وزير: معاون وزير كار در اداره ايمني و بهداشت شغلي آمريكا.

شخص ذي صلاح: هر شخصي كه از طرف كارفرما صاحب اختيار بوده و داراي وظايف مشخص در يك محدوده خاص مي باشد.

صاحب وسايل/ ساختمان: هر شخصيت حقوقي و يا مستاجر كه مديريت و حفظ و نگهداري ساختمان يا وسايلي كه فعاليتهايي تحت اين استاندارد در آن انجام مي گيرد را به عهده دارد.

متخصص بهداشت صنعتي: هر شخصي كه داراي مدرك معتبر در رشته بهداشت صنعتي از كميته بهداشت صنعتي آمريكا باشد.

مدير: مدير عامل سازمان مالي و ايمني و بهداشت شغلي اداره خدمات انساني و بهداشتي آمريكا.

تماس كارگر: به معني تماس داشتن با ذرات آزبست معلق در هوا در صورتي كه كارگر از وسايل حفاظت دستگاه تنفسي استفاده نكند.

فيبر: ذرات آزبست با طول 5 ميكرو متر يا بيشتر و نسبت طول به قطر حداقل 3 به 1.

صافي هاي با كارايي بالا: صافي هايي كه توانايي جذب حداقل 97/99 درصد ذرات منوديسپرس با قطر 3/0 ميكرو متر را دارا مي باشند.

سطح هموژن: موادي كه در سطح قرار مي گيرند يا در عايقكاري سيستم حرارتي مورد استفاده واقع        مي شوند و از نظر بافت و رنگ يكنواخت هستند.

متخصص بهداشت صنعتي: شخصي متخصص و با تجربه در زمينه پيشگيري، تشخيص، برآورد و كنترل خطرات.

مواد احتمالاً حاوي آزبست: به معني عايق حرارتي و موادي كه در سطح قسمت هاي رويي ساختمان هاي ساخته شده تا سال 1980 ميلادي استفاده شده است. انتخاب يك ماده بعنوان مواد احتمالاً حاوي آزبست ممكن است براساس پاراگراف 8-8-1 اين آيين نامه مردود گردد.

منطقه حفاظت شده: به معني منطقه اي كه توسط كارفرما بعنوان حريم مشخص شده و ميزان ذرات معلق آزبست در آن محدوده بيش از حد تماس مجاز مي باشد.

مواد حاوي آزبست مورد استفاده در سطح: به معني موادي كه بيش از يك درصد آزبست داشته و در سطح استفاده مي شود. اين مواد برروي سطح اسپري مي شود يا به شكل لايه نازك روي سطح كشيده مي شود (نظير گچ اكوستيك روي سقف ها و مواد ضد حريق روي قسمت هاي مختلف ساختمان و يا ديگر مواردي كه روي سطح استفاده مي شود و اكوستيك، ضد حريق و ... مي باشند).

عايق سيستم حرارتي: به معني مواد حاوي آزبست كه برروي لوله ها، وسايل ، بويلرها،  مجاري، مخازن، كانال ها و ديگر اجزاء سازه اي براي جلوگيري از اتلاف يا ورود حرارت استفاده مي شود.

عايق سيستم حرارتي: به معني عايق حرارتي كه بيش از يك درصد آزبست در آن بكار رفته باشد.

3-1- حد تماس مجاز:

1-3-1- حد متوسط وزني در يك محدوده زماني: كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري نبايد در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا به غلظت بيش از 1/0 فيبربرسانتميتر مكعب هوا بصورت متوسط وزني در طي مدت 8 ساعت قرار گيرد.

2-3-1- حد نوسان: كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري نبايد در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا با غلظت بيش از 1 فيبربر سانتيمتر مكعب هوا 1f/cc)) بصورت متوسط در مدت زمان 30  دقيقه اي قرار گيرد.

4-1-كنترل تماس:

1-4-1-كليات:

محاسبه تماس كارگر بايستي بر روي نمونه هواي منطقه تنفسي كه معرف حد تماس مجاز در 8 ساعت و تماس كوتاه مدت 20 دقيقه اي براي هر كارگري مي باشد انجام گيرد.

1-1-4-1: نمونه حد تماس مجاز 8 ساعته هر كارگر بايستي براساس يك يا دو نمونه كه معرف تماس يك شيفت كاري كامل مي باشد براي هر شيفت كاري و براي هر كارگر در هر رده شغلي و در هر محيط كاري انجام گيرد.

تماس كوتاه مدت 30 دقيقه اي كارگر بايستي براساس يك يا دو نمونه كه بيانگر تماس 30 دقيقه اي حين كار براي عملياتي با مقدار تماس  بيش از حد نوسان مي باشد براي هر شيفت و براي هر رده شغلي در هر محيط كاري تعيين گردد.

2-4-1 - كنترل اوليه:

1-2-4-1: هر كارفرمايي كه كاري را انجام مي دهد و يا محلي براي كار دارد و مي خواهد از اين استاندارد استفاده كند به جز مواردي كه در پاراگراف هاي 2-2-4-1 و 3-2-4-1 اين بخش آمده است بايد كنترل اوليه را در مورد كارگراني كه در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا با غلظتي در حد تماس مجاز يا بالاتر و همچنين برابر حد نوسان يا بيشتر هستند و يا احتمال تماس آنها مي رود را انجام دهد.

2-2-4-1: در محل هايي كه كارفرما بعد از تاريخ 31 مارس 1992 متوسط سنجش زماني حد تماس  مجاز و يا حد نوسان را كنترل كرده و نتايج كنترل با ديگر شرايط اين بخش مطابقت داشته باشد كارفرما         مي تواند به اين نتايج كنترل اوليه استناد نموده و حائز شرايط مندرج در پاراگراف 1-2-4-1 گردد.

3-2-4-1: در جاهائيكه كارفرما براساس اطلاعات واقعي اثبات كند كه غلظت ذرات آزبست معلق در هوا در حدود بالاتر ازمتوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان تحت شرايط موجود در فرايند توليد،  شرايط حين استفاده يا شرايط حمل و نقل نمي باشد هيچگونه كنترل اوليه‌‌اي لازم نمي باشد.

3-4-1- تعداد دفعات كنترل (كنترل دوره اي) و الگوهاي مربوطه:

بعد از مقرر نمودن شرايط پاراگراف 1-2-4-1 اين بخش، نمونه گيري براساس تعداد دفعات و الگويي كه نشان دهنده تماس واقعي و دقيق كارگر باشد انجام مي گيرد. تحت هيچ شرايطي نبايد نمونه برداري در مورد كارگراني كه احتمال تماس آنها با ذرات آزبست بيش از متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان مي باشد از 6 ماه فراتر رود.

4-4-1- تغييرات در دفعات كنترل:

اگر نتايج كنترل اوليه يا كنترل دوره ايي كه در پاراگراف هاي 2-4-1 و 3-4-1 اين بخش آمده از نظر آماري بيانگر اين مطلب باشد كه تماس كارگر در زير مقدار متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان مي باشد كارفرما ممكن است بتواند درمورد كارگراني كه تحت تماس بوده و اين كنترل در مورد آنها انجام شده عمل كنترل را متوقف نمايد.

5-4-1- كنترل اضافي:

عليرغم اقدامات لازم در پاراگراف هاي 2-2-4-1 و 4-4-1 اين بخش در مواقعيكه تغييري در توليد و فرايند مربوطه، وسايل كنترلي ، پرسنل يا وظايف كاري بوجود آيد و به تبع آن تماس جديد يا اضافي بالاتر از متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان بوجود آيد يا در زمانيكه كارفرما تصور نمايد به هر دليلي هرگونه تغييري ممكن است منجر به تماس جديد يا اضافي  بالاتر از حد تماس مجاز يا حد نوسان شود, كارفرما بايد اقدام به كنترل تماس تحت شرايط پاراگراف هاي 1-2-4-1 و 3-4-1 نمايد.

6-4-1- روش كنترل:

1-6-4-1: كليه نمونه هايي كه طبق شرايط كنترلي پاراگراف 4-1 اين بخش مي باشد بايد نمونه هايي شخصي باشند.

2-6-4-1: تمامي نمونه هايي كه مطابق شرايط كنترلي پاراگراف 4-1 اين بخش گرفته شده بايد با استفاده از روش مرجع OSHA يا ديگر روش معادل محاسباتي برآورد گردد.

3-6-4-1: اگر از روش هاي معادل روش مرجع OSHA استفاده شود كارفرما بايد مطمئن گردد كه اين روش حائز معيارهاي ذيل باشد.

1-3-6-4-1: اطلاعات مربوط به تماس تكراري با يك ماده براي ارزيابي ميزان كل در كنار يكديگر جمع آوري مي شود تا با مقايسه و برآورد آزمايشگاهي ميزان واقعي تماس مشخص گردد.

2-3-6-4-1: مقايسه نشان مي دهد كه 90 درصد نمونه هاي جمع آوري شده در محدوده 2- 5/0 برابر مجاز، در محدوده 25 + درصد نتايج روش مرجع OSHA با ضريب اطمينان 95% كه در تفاهم نامه قانوني و آماري آورده شده است هستند.

3-3-6-4-1: روش معادل بايد مستند بوده و نتايج آزمايش مقايسه اي نگهداري گردد .

4-3-6-4-1: براي برآورده نمودن شرايط كنترلي پاراگراف 4-1 اين بخش كارفرمايان بايد نتايج             بررسي هاي كنترلي انجام شده توسط آزمايشگاههايي كه داراي برنامه هاي تضمين كيفيت هستند را مورد استفاده قرار دهند.

7-4-1- اعلام نتايج كنترل به كارگر:

1-7-4-1: كارفرما ظرف مدت 15 روز كاري بعد از دريافت نتايج هرگونه كنترل كه تحت استاندارد به اجرا در آمده به شكل كتبي هم به صورت انفرادي و هم با نصب نتايج در محل مناسبي كه در دسترس باشد بايد كارگراني كه متاثر از اين نتايج هستند را مطلع نمايند.

2-7-4-1: اعلام كتبي كه در پاراگراف 1-7-4-1 اين بخش ذكر گرديد بايد داراي اقدام اصلاحي كارفرما براي كاهش تماس كارگر در محدوده متوسط سنجش زماني يا حد نوسان يا كمتر از اين مقادير در مواقعي كه نتايج كنترل با افزايش متوسط سنجش زماني و يا حد نوسان همراه است باشد.

ادامه دارد

/ 0 نظر / 187 بازدید