بازرسي هاي مفيد محيطهاي كاري

منبع: سايت مركز ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا

چرا بازرسي محيط هاي كاري امري مهم مي باشد؟

اين بازرسي ها كمك بسزايي در پيشگيري از بيماريها، جراحات و صدمات شغلي مي نمايد، زيرا در طي بازرسي، خطرات محيط كاري، ثبت و معرفي مي گردد. بازديد هاي دوره اي محيط كار، يكي از قسمتهاي مهم برنامه حفاظت و بهداشت مي باشد.

هدف از بازرسي چيست؟

طبق برنامه حفاظت و بهداشت حرفه اي، اعضاي كميته حفاظت و بهداشت محيط كار در خصوص موارد زير بازديد مي كنند:

- كنترل روابط ميان كارگران و سرپرستان

- كسب اطلاعات بيشتري در زمينه كارها و خطرات ناشي از آنها

- شناسايي خطرات موجود (بالفعل) و خطرات بالقوه محيط كار

- تعيين و شناسايي عوامل ايجاد كننده خطر

- نظارت بر كنترل خطرات (استفاده از وسايل حفاظت فردي، كنترل هاي فني، خط مشي ها و اقدامات صورت گرفته)‌

- ارائه پيشنهادات علمي در مورد عمليات و فعاليتهاي صحيح و ايمن.

چگونه براي بازرسي برنامه ريزي كنيم؟

برنامه ريزي هاي لازم در اين زمينه، امري ضروري جهت بازرسي مؤثر و مفيد مي باشد؛ به همين جهت توجه به مسائل زير در اين رابطه بسيار مهم مي باشد:

موارد بازرسي:

در هر بازرسي بايد مورد بازرسي، مكان، زمان و چگونگي و نحوه انجام اين كار مشخص شود. همچنين توجه به مواردي كه شرايط غير بهداشتي و غير ايمن را گسترش مي دهد،‌ از جمله: استرس ها،‌ پوشش نامناسب،‌ فشار،‌ ارتعاش، گرما، ضايعات شيميايي حاصل از واكنش هاي صورت گرفته، استفاده نادرست از مواد شيميايي و ... بسيار حائز اهميت است. بازديد از تمامي قسمتهاي محيط كار بايد در هر زمان انجام گيرد؛‌ اين فضاها شامل مكانهايي كه در آنجا كار بطور دائمي انجام نمي شود نيز مي باشد. بطور مثال: پاركينگ،‌ استراحتگاه، انبارها، اتاق هاي دربسته و ... . تيم هاي بازرسي مختلف مي توانند مسئوليتهاي مجزا داشته باشند كه اين امر از دو راه مي تواند عملي گردد:

الف- هر تيم،‌ فضاهاي جداگانه همانند صحن كارگاه، انبارها، واحدهاي مهندسي و تعميرات، دفاتر و خطوط توليد را بازرسي و كنترل كند.

ب- هر تيم، موارد و آيتم هاي جداگانه مثل ماشين آلات، ساختمان، مواد و وسايل قابل حمل و ... را كنترل نمايد.

نوع بازرسي به كار گرفته شده در بازرسي ها بر پايه فضاهاي محيط كاري و يا خطرات موجود مي باشد. بررسي صورت گرفته مي تواند هر ماه و بنا به نياز ، تناوب داشته باشد.

عوامل محيط كار:

در هنگام بازرسي بايد به تمامي عوامل كار شامل محيط كار اطراف،‌ لوازم تجيهزات موجود و پروسه توليدي توجه گردد. عوامل محيطي، شامل خطراتي همانند سرو صدا،‌ ارتعاش، روشنايي، گرما و تهويه مي باشد. تجهيزات، شامل مواد، اسباب و لوازم و ماشين آلاتي كه به منظور توليد محصولي خاص و يا انجام خدمات ويژه اي بكار گرفته مي شوند, مي باشد. فرآيند و پروسه توليدي هم ، چگونگي تأثير پذيري كارگر از مشاغل و عملكردها را نشان مي دهد.

چه نوع خطراتي را در محيطهاي كاري جستجو كنيم؟

انواع خطرات موجود در محيط كار را به پنج دسته عمده تقسيم بندي مي كنيم كه عبارتند از:

1- خطرات مكانيكي مثل: عدم نصب حفاظ در ماشين آلات، شرايط نا ايمن، عمليات و اعمال ناايمن.

2- خطرات بيولوژيكي ناشي از ميكروارگانيسمها مثل ويروس ها، باكتري ها و انگل ها (پارازيت ها).

3– خطرات شيميايي ناشي از مواد جامد، مايعات، بخارات، گازها، گرد و غبار،‌ فيومها • و ميستها. ••

4- خطرات ارگونوميكي ناشي از صدمات آناتوميكي،‌ فيزيولوژيكي و رواني روي كارگران، شامل: حركات تكراري و تحت فشار، ارتعاش، دماي بالا،‌ وضعيت نادرست حاصل از روش كاري غلط، طراحي نامناسب و اشتباه ايستگاه هاي كاري، طراحي غلط لوازم و تجهيزات كاربردي.

5- خطرات فيزيكي ناشي از سر و صدا،‌ ارتعاش، انرژي، هوا، گرما، سرما، الكتريسيته، تششعات و فشار.

براي تكميل گزارش بازرسي چه نوع اطلاعاتي نياز داريم؟

به برخي از اطلاعاتي كه براي تهيه و تكميل گزارش بازرسي، مورد نياز مي باشد،‌ در زير اشاره شده است:

1- نمودار (دياگرام) فضاها و نواحي محل كار:

جهت رسم نمودار از نقشه جدول بندي شده (

اگر فضاي كارگاه بزرگ باشد، بهتر است از چند نمودار ساده استفاده شود. روي انواع خاص خطرات محيط تمركز كنيد. اگر مواد شيميايي عامل اصلي خطر مي باشد، نمودار بايد روي مواد شيميائي تأكيد داشته باشد. همچنين روش را براي ساير خطرات مثل سرو صدا ، كمبود روشنايي و ... بكار بريد.

توضيحات لازمه را در قسمت پايين دياگرام شرح داده و مراحل هر عمليات را معين كنيد. در مورد دياگرام تهيه شده، نظر خواهي كنيد؛ نظرات كارگران و مسئولين بخش، در اين زمينه مي تواند مفيد واقع شود، زيرا آنها بهتر از هر شخص ديگري در مورد فضاهاي موجود اطلاع دارند.

2- فهرست لوازم و تجهيزات موجود:

ماشين آلات و تجهيزات موجود را معين كرده، مينوال (كتاب رسمي) راهنمايي ايمني و همچنين برگه اطلاعات ايمني فني (

3- فهرست مواد شيميايي:

مواد شيمايي مورد استفاده را تعيين كرده و از دسترس بودن برگه اطلاعات ايمني مواد

تمام مواد شيميايي بايد در خصوص اطلاعات مربوط به نحوه جابجايي، ذخيره و انبار سازي، چگونگي دفع و انهدام ضايعات بر طبق مقررات و الزامات سيستم اطلاعات مواد خطر ساز محيط كار

4- چك ليستها:

يك چك ليست شما را در توضيح و تبيين مسئوليتها و فعاليتهاي بازرسي كنترلي و نيز تهيه يك گزارش از فعاليتهاي بازرسي ياري مي رساند. چك ليستها امكان ثبت آسان، سريع و دقيق يافته ها را به ما مي دهند،‌ ولي نكته اي كه بايد مد نظر قرار گيرد آنست كه نبايد تيم بازرسي در خصوص يادداشت جزئيات به حدي جدي و دقيق شوند كه شرايط و محيط هاي خطرناك را فراموش كنند، بلكه چك ليست ها بايد فقط بعنوان ابزار پايه بكار گرفته شود. رجوع به مستندات گزارش شده و چك ليست هاي نمونة موجود ، يك راهنما جهت پيشبرد امر تهيه چك ليستها براي محيط كار مي باشد.

5- گزارشات :

ثبت بازرسي هاي انجام شده،‌ امري مهم مي باشد و مشخص مي كند كه تيم بازرسي چه نواحي را بازديد و چه نواحي را بازديد نكرده است. گزارش بازرسي، خطرات ممكن را مشخص مي كند. با اين وجود ،‌ بازرسي هاي قبلي را به همان روش تكرار نكرده و در تهيه گزارش خود از روي گزارشات قبلي كپي برداري نكنيد. ولي با توجه به گزارش هاي بازرسي موجود، اين مطلب را كه تا چه اندازه پيشنهادات قبلي عملي گشته اند را مورد بررسي قرار دهيد.

آيا گزارش هاي بازرسي ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است مفيد واقع شود؟

سه نوع گزارش بازرسي در زير توضيح داده شده است:

الف) بازرسي مداوم (مستمر): مسئولين و كارگران مربوطه، بازرسي هاي مداوم را به عنوان قسمتي از مسئوليت شغلي شان دائماً اجرا مي كنند. اين بازديدها شرايط خطر زا و لزوم تصحيح آنها را معرفي مي كند، تناوب اين بازديد ها بستگي به ميزان و شرايط تجهيزات بكار گرفته دارد. كنترل روزانه شخص استفاده كننده ماشين آلات اين اطمينان را به ما مي دهد كه تجهيزات، حداقل شرايط ايمني را دارا هستند.

ب) بازرسي هاي قبل از كار: شامل بازديدهايي از پروسه تجهيزات جديد و يا تغيير يافته مي باشد.

ج) بازرسي تناوبي: در مورد لوازم يا سيستم هايي كه احتمال ايجاد صدمات و بيماري در آنها بالاست، بطور منظم و برنامه ريزي شده بكار برده مي شود. اين بازرسي ها قسمتي از روند مهندسي پيشگيري يا برنامه هاي كنترل خطر مي باشد.

قوانين خاصي براي افراد واجد شرايط وجود دارد تا بطور دوره اي و متناوباً و در فواصل زماني منظم،‌ برخي از تجهيزات مثل آسانسور، بويلرها (ديگ هاي بخار)، مجاري تحت فشار، سيستم هاي اطفاء حريق و ... را بازديد كنند.

آيا اعضاي كميته بايد شرايط خاصي داشته باشند؟

اعضاي كميته بايد (منظور از كميته ، كميته بهداشت و ايمني محيطهاي كاري مي باشد):

- از آسيب ها و بيماري هاي قبلي واقع شده در محيط كار اطلاع داشته باشند.

- با استانداردها و خطرات،‌ قوانين و مقررات، وسايل حفاظت فردي

- مهارت و توانايي در ارزيابي موقعيت هاي لازم براي انجام فعاليت هاي صحيح و ايمن را داشته باشند.

- آموزشهاي لازم در امر بازرسي، كنترل كاركنان و بررسي شرايط را ديده باشند.

- اطلاع كافي از عمليات، جريان كار، سيستم ها و محصولات داشته باشند.

- داراي رفتاري صحيح و تأثير گذار با كارگران باشند كه اين امر منجر به پيشرفت شرايط كاري مي گردد.

آيا بازرسي ها بايد از يك جدول برنامه ريزي خاصي پيروي كند؟

هيچكس نمي تواند زمان مورد نياز جهت بازديد را دقيقاً برآورد كند. زمان مورد نياز بستگي به اين امر دارد كه ما به دنبال چه هستيم، چه تعداد سؤال داريم، وسعت فضاي كار مورد بررسي چقدر است؟ و ....

بازرسي كه به اندازه يك نگاه سطحي و سريع، زمان ببرد غير مفيد مي باشد. هدف از جدول برنامه ريزي كلي، حفظ محيط از خطرات مي باشد كه اين جدول بايد بيانگر مطالب زير باشد:

الف- زمان بازديد هر قسمت و ناحيه چقدر بوده است؟

ب- چه كسي (يا كساني) بازديد را انجام داده است؟

ج- چه حدي از جزئيات را بازديد كرده ايم؟

جهت تصميم گيري براي تعداد بازرسي هاي مورد نياز, زمان صرف شده براي هر بازرسي و تناوب بازديد، بايد به موارد زير توجه كرد:

- تعداد و حجم كاري و همچنين عمليات كاري متناوب

- نوع تجهيزات و فرآيند كاري (تجهيزات و پروسه خطرناك و يا حاوي خطرات بالقوه نياز به بازديد هاي منظم بيشتري دارند.)‌

- تعداد شيفتهاي كاري (فعاليت هر شيفت ممكن است تغيير كند.)

- پروسه و ماشين آلات جديد

غالباً پيشنهاد مي شود كه به اندازه جلسات كميته بهداشت و ايمني، بازرسي ها نيز انجام شود . بهتر است بازرسي بلافاصله قبل از جلسه كميته انجام شود و سعي شود فاصله زماني حداقل يك هفته اي ، بين جلسات كميته بازرسي ها در نظر گرفته شود، تا در اين زمان، فرصت تمركز روي فعاليتهايي كه احتياج به كار بيشتري دارند، وجود داشته باشد.

بازرسي چگونه بايد انجام شود؟

قبل از اجراي بازرسي در مورد روش بازرسي بحث و گفتگو كنيد. مكانها و مواردي كه بايد تيم بازرسي جستجو كند، مرور نماييد. همه اعضاي كميته بايد صفحات يادداشت و چك ليست براي نواحي و موارد بازديد شده داشته باشند. آنها بايد همچنين اجازه اقدام و پيشرفت كاري با شيوه خاص خود را داشته باشند.

جهت بازرسي در قسمتهاي مورد نياز از وسايل حفاظت فردي استفاده كنيد؛ اگر وسايل حفاظت فردي نداريد وارد محيط نشويد و اين موضوع را به عنوان يك كمبود يادداشت كنيد و زماني كه اين وسايل آماده شد دوباره بازديد را انجام دهيد.

پرسنل مهندسي و تعميرات و افراد خاص ديگر بايد اطلاعات خاصي از لوازم و پروسه براي شما آماده كنند. كميته حفاظت و بهداشت مي تواند از كارشناسان بهداشت صنعتي، متخصصين اتحاديه بهداشت و ايمني و مديران محيط كار، جهت پيوستن به تيم بازرسي دعوت بعمل آورد، تا بدين طريق در بازديدهاي دقيق به آنان كمك كنند.

سرپرستان ذيربط:

سرپرستان مربوطه، جهت پيگشيري از حوادث و صدمات، مسئوليت دارند، آنان به دليل آشنايي و ارتباط نزديك با كارگران، تجهيزات و محيط اطراف از نظر بازرسان، اهميت خاصي دارند كه اين آشنايي هم مي تواند جنبه هاي مثبت و هم منفي داشته باشد. اشكال اين ارتباط نزديك در اينست كه مي تواند مانع واقع بيني مسئولين گردد؛ ولي از طرفي، اين آشنايي آنها، مي تواند ما را در ايمن سازي بهتر محيط كار ياري رساند.

قبل از بازرسي يك محيط كار، كميته بازرسي بايد با سرپرست مربوطه ارتباط برقرار كند. اما سرپرست نبايد بعنوان راهنماي تيم بازرسي باشد، بلكه تيم بايد نظرات مستقل داشته و تحت تاثير نظرات ديگران قرار نگيرد.

اگر سرپرستان بخش، تيم بازرسي را همراهي نمي كنند، بهتر است قبل از ترك محل، با آنها مشورت كنيد. در مورد هر پيشنهادي با آنها بحث و گفتگو كرده و مواردي كه آنها مي توانند در اسرع وقت تصحيح كنند، را گزارش دهيد و در ضمن آنها را به عنوان موارد تصحيح شده يادداشت كنيد. اين عمل كمك بسزايي در بازديدهاي بعدي جهت كنترل محيط مي باشد. اگر چه ممكن است سرپرست، گزارش را منتقدانه تغيير دهد، ولي اعضاء كميته نمي تواند خطرات گزارش شده را رد كنند و بايد به طور محكم و بي طرفانه آنرا حفظ و نگهداري كرده و در بهبود شرايط بكوشند.

ملاحظات:

به دنبال انحرافات صورت گرفته از فعاليتهاي كاري صحيح باشيد و براي بيان اين انحرافات از عباراتي همچون «كارگري در حين كار با ماشين آلات بدون حفاظ مشاهده شده» و ... استفاده كنيد. برخي از شيوه هاي كاري نادرست رايج شامل:

- بكارگيري ماشين الات و ابزار بدون مجوز

- بكارگيري سرعت غيرمجاز و يا انجام ديگر اشتباهات ناايمن در حين كار

- برداشتن حفاظ يا قسمتهاي ايمن ديگر دستگاه، يا تغيير و جابجايي آنها بطوريكه كارايي خود را از دست بدهد.

- بكارگيري غيرصحيح لوازم و تجهيزات، يا بكارگيري لوازم و تجهيزات در اعمال ناايمن

- بكارگيري دستها و يا بدن بجاي ابزار يا اتصالات

- به هم ريختگي و بي نظمي، عدم تعادل و بالانس لوازم ، جابجايي نادرست مواد از راههاي غيرايمن شامل بلند كردن ناصحيح اشيا.

- تعمير يا تنظيم ماشين آلات كه در حال كار، يا زيرفشار و يا متصل به برق باشند.

- بكارگيري غلط وسايل حفاظت فردي و تجهيزات ايمني:

- شرايط غير ايمني و غير بهداشتي ناشي از عدم رعايت بهداشت فردي از طريق استفاده از هواي فشرده جهت تميز كردن لباس، عدم نظافت محيط ، سيگار كشيدن در فضاهاي بسته و غير مجاز و ...

- ايستادن و راه رفتن در زيربارهاي معلق و آويزان، داربستها، ميله ها و دريچه هاي باز.

اصول كلي بازرسي:

جهت هدايت بازرسي پيروي از اصول اساسي زير لازم مي باشد.

1- توجه به خطرات فوري موجود (توجه به موارد ديگر را مي توان تا زمان تهيه گزارش نهايي به تاخير انداخت)

2- موارد خطرناكي كه نمي تواند شرايط ايمن استاندارد كاري را بوجود آورد بايد تا زمان تعمير و بهبودي، حذف يا تعطيل شود.

3- از لوازم و تجهيزات تا زمانيكه راجع به آن از اپراتور مربوطه سؤال نكرده ايم، استفاده نكنيم.

اگر اپراتور راجع به خطرات احتمالي موجود، اطلاعاتي نداشت، تذكرات لازم در اين زمينه بايد داده شود. هرگز نسبت به موارد خطرناكي كه اطلاعات شما در زمينه داوري صحيح در جهت ايمني سازي آنها محدود مي باشد، بي اعتنايي نكنيد. به اطراف، بالا و پايين و گوشه ها خوب توجه كنيد. طبق اصول و گام به گام پيش رويد و با يك برخورد سطحي و كوتاه، بازرسي را به شيوه غلط انجام ندهيد.

4- دقيقاً خطرات و موقعيتهاي دقيق آنها را در يادداشتهايتان توضيح دهيد. بلافاصله تمام يافته ها را قبل از اينكه فراموش شوند ثبت كنيد. (ثبت آنچه كه بازديد كرده ايد)

5- سؤالات خود را بپرسيد. (اما در مواقع غيرضروري كاري را قطع نكنيد، اين كار ممكن است در ارزيابي مؤثر و كارآمد فعاليت شغلي، تداخل ايجاد كرده و حتي ممكن است خود، موقعيت خطرناكي را بوجود آورد)

6- موقعيت هاي استاتيك (ثابت) و ديناميك (متحرك) را جستجو كنيد.

7- اگر يك ماشين خاموش است، برنامه بازديد را تا زمانيكه دوباره روشن شود بتاخير بيندازند.

8- زماني كه به يك دستگاه، فرآيند يا محيط نگاه مي كنيد، بصورت گروهي در مورد مشكلات، خطرات يا حوادثي كه ممكن است ايجاد شود بحث و گفتگو كنيد و روشهاي كنترلي و تصحيحات لازم را تعيين نماييد.

به عنوان مثال: موارد و خطرات را اولويت بندي كنيد:

احتياج به عكس العمل و اقدامات فوري دارند - موارد اصلي =

احتياج به عكس العمل و اقدامات در كوتاه مدت دارند- موارد جدي=

Layout) كارخانه يا نقشه ساختماني كارگاه استفاده مي كنيم و محيط كار را براساس نوع فعاليت و پروسة توليدي به چند ناحيه تقسيم بندي مي نماييم. فعاليتهاي موجود در محيط كار را تصوير كرده و موقعيت ماشين آلات و تجهيزات و مواد را تعيين مي كنيم. محل جابجايي مواد و كارگران، موقعيتهاي راهروها، پلكانها، راههاي خروجي اضطراري و سيستم هاي هشدار دهنده را نمايش مي دهيم. پيوست A نمايانگر يك دياگرام بعنوان نمونه مي باشد. TSDS) را مرور كنيد. براي آشنايي با پتانسيل بالقوه تجهيزات كاربردي درتوليد بيماريها و صدمات، اسناد بايگاني را مطالعه نماييد. MSDS)) اطمينان حاصل كنيد . از كنترل كامل و صحيح منابع شيميايي كه با آن در تماس هستيد ، اطمينان حاصل كنيد . همچنين از اينكه تمامي كارگران آموزش هاي لازمه در خصوص جابجايي مواد شيميايي را ديده اند، مطمئن شويد. WHMIS)) بر چسب خورده باشند. PPE)• ( و اقدامات صورت گرفته در محيط آشنايي داشته باشند. A B

احتياج به عكس العمل و اقدامات در طولاني مدت دارند- موارد فرعي=

C

مديريت بايد نسبت به مشكلات موجود آگاهي يابد. او بايد داراي توانايي درك و ارزيابي مشكلات، تعيين اولويت ها و تصميم گيري سريع باشد و در مواقع نياز، عكس العمل فوري در جهت حل مشكلات نشان دهد. در مواقعي كه تصحيح دائمي خطرات، زمان زيادي را احتياج دارد، اقدامات و پيگشيريهاي موقتي لازمه را انجام دهيد، از جمله اين اقدامات مي توان به استفاده از علائم هشدار دهنده، طناب كشي و محدود كردن محوطه مربوطه و علامتگذاري تجهيزات خطر زا اشاره كرد.

براي هر خطر ليست شده، فعاليت پيشنهادي تصحيحي اختصاص داده و يك برگه حاوي تصحيح صريح و روشن اشكالات موجود را در محل كار مربوطه انتشار دهيد و همه اعضاي تيم بازرسي بايد آن را وضوحاً و با دقت كافي مرور كنند.

 

جهت پيگيري و نظارت چه مواردي را بايد بدانيم؟

اطلاعات حاصل از بازديد هاي دوره اي جهت معرفي فعاليت و اقدام اصلاحي فوري در مواقع مورد نياز را مرور كنيد. تجزيه و تحليل گزارشهاي بازرسي مي تواند موارد زير را نشان دهد:

- اولويتهاي مد نظر براي به انجام رساندن فعاليت صحيح

- نيازمنديهايي كه براي اصلاح فعاليتهاي كاري ايمن موجود است.

- نگرش صحيح در مورد علت حوادث ايجاد شده در محيط كاري خاص

- لزوم نياز به آموزش در محيطهاي مشخص و خطر زا

- محيطهاي كاري، تجهيزات و لوازمي كه نيازمند تجزيه و تحليل عميق تري در بحث آناليز خطر مي باشند.

كميته هاي حفاظت و بهداشت بايد روند پيشرفت برنامه هاي پيشنهادي به خصوص مواردي را كه به آموزش كارگران مرتبط است را پيگيري نموده و همچنين اطلاعات حاصله از بازديدهاي دوره اي را مطالعه نمايد. اين مسئله كمك بسزايي در امر شناسايي روند حفظ و ابقاي مؤثر برنامه ايمني و بهداشت خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست

بسمه تعالي

واحدهاي محترم مجتمع پرديس نكات زير توجه فرمائيد:

1- نحوه پرداخت شارژ ساختمان از بيست هفتم هر ماه لغايت پنجم ماه آينده مي باشد.

2- نظافت ساختمان رعايت شود.

3- جهت بازي بچه ها در محوطه پاركينگ و حياط در ايام تابستان بعدازظهرها از ساعت 30/17 لغايت 21 شب مي باشد و در ايام زمستان از ساعت 17 بعدازظهر لغايت 20 شب مي باشد.

4- رفت و آمد از ساعت 22 شب به بعد در راه پله ها و پاركينگ بصورتي مي باشد كه مزاحم ديگر همسايگان نشويم.

5- از گذاشتن لوازم خانگي درمحوطه پاركينگ و حياط خودداري بعمل آيد.

6- در جلساتي كه بصورت هر ماه يكبار گذاشته ميشود شركت فرمائيد تا كمتر دچار مشكل ساختمان شويم.

7- لطفاً به بچه هاي خودتان توصيه كنيد از نوشتن، يا خط خطي كردن ، يا سوراخ كردن ديوارهاي پاركينگ – حياط - راه پله ها و درب پاركينگ خوداري بعمل آيد.

8- اگر مشكلي در خصوص خرابي پمپ آب يا درب حياط يا آيفون و غيره بوجود مي آيد حتماً اطلاع داده شود.

9- مجتمع پرديس متعلق به خود شماست خواهشمند است در نگهداري آن كوشا باشيم.

با احترام

A – مثالي از دياگرام كارخانه مي باشد.
/ 0 نظر / 294 بازدید