مراجعه و دسترسي به «سوابق پزشكي و تماس با مواد»

مراجعه و دسترسي به «سوابق پزشكي و تماس با مواد»

اين مقوله جهت مطالعه افراد زير مي باشد:

            كارگراني كه در تماس با مواد سمي يا عوامل فيزيكي زيان‌آور محيط كار مي باشند و كارفرمايان آنان جهت دسترسي و مراجعه به سوابق پزشكي و تماس با مواد، بايد روش صحيح دست يابي و مسئوليت هاي خود را طبق استاندارد OSHA بدانند.

اگر با مواد سمي يا عوامل فيزيكي زيان‌آور در تماس هستيد مقررات OSHA شما را در زمينه بازرسي پيشگيري و درمان بيماري شغلي راهنمايي مي كند. (مقررات ملي- بخش1020-1910)

افراد زير بايد روش صحيح مراجعه به سوابق پزشكي و تماس با مواد را بدانند.

كارگراني كه در حال حاضر در تماس با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور مي باشند و يا قبلاً باچنين مواردي در تماس بوده اند.

كارگراني كه به مشاغلي مرتبط با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور منتقل شده اند.

نمايندگان قانوني كارگران فوت شده يا از كارافتاده كه در تماس با اين مواد....... بوده اند.

            نمايندگان منتخب كارگران در شرايط خاص مي توانند جهت بررسي و تجزيه و تحليل، به اين سوابق مراجعه نمايند. اين نمايندگان شامل فرد يا سازماني است كه كارگر و يا كارگران به آن اختيارات كتبي جهت دسترسي به سوابق فوق الذكر را داده باشند.

 

چه نوع تماس هايي مخاطره انگيز و  حائز اهميت مي باشد.

طبق استاندارد، سوابق ثبت شده از ميزان مواجهه كارگر با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور در موارد زير حائز اهميت مي باشد.

فلزات و گردوغبار مثل : سرب، كادميم، و سيليس

عوامل بيولوژيكي نظير باكتري‌ها، ويروس‌ها، قارچ‌ها

استرس هاي فيزيكي شامل سرو صدا، گرما، سرما، ارتعاش، حركات يكنواخت و تكراري و تششعات يونيزان و غيريونيزان.

مفهوم Acces

                Acces بمعني حق بررسي، تحقيق و برداشت از «سوابق پزشكي و تماس با مواد» مي باشد.

كارگر مي تواند با دسترسي به اين سوابق، آنها را بر اساس شغل و حرفه خود بررسي نموده و كارفرما بايد، اجازه دسترسي رايگان به سوابق فوق را به كارگران و نمايندگان
تام الاختيار آنان، بدهد.

كارگران و نمايندگان آنان مي توانند از روش هاي ذيل به جهت دسترسي به سوابق فوق استفاده نمايند.

كارفرما رونوشتي از مستندات را به كارگر ارائه دهد.

كارفرما امكان كپي گرفتن از مستندات را فراهم نمايد.

كارفرما آنها را جهت كپي گرفتن امانت دهد.

 

كارگران امكان دسترسي به چه سوابقي را دارند

            كارگران مي توانند به هر سابقه و اطلاعاتي كه ميزان اندازه‌گيري و كنترل «تماس با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور» را نشان مي دهد، دسترسي پيدا كنند.

اگر كارفرما هيچ اطلاعاتي از ميزان تماس فرد نداشته باشد، شخص كارگر مي تواند به سوابق كارگراني كه در شرايط كاري مشابه و در تماس مشابه هستند مراجعه نمايد.

سوابق تماس كارگر شامل موارد زير مي باشد.

نتايج كنترل هواي محيط كار به منظور اندازه‌گيري موادسمي و عوامل زيان‌آور در محيط كار شامل: اندازه گيري فردي، محيطي و ..... و اشكال ديگر اندازه گيري

MSDSs كه شامل اطلاعاتي از خطرات مواد و اثر آنها روي بهداشت فردي مي باشد.

 

ôبرگه اطلاعاتي ايمني مواد MSDS =Material safety data sheets  

همچنين كارگر مي تواند به گزارشات پزشكي، كه توسط پزشك، پرستار، متخصص و تكنسين بهداشت در ارتباط با وضعيت بهداشتي او تهيه شده مراجعه نمايد.

گزارشات پزشكي فوق بايد شامل موارد ذيل باشد

تاريخچه و پرسشنامه پزشكي و شغلي

نتايج آزمايشات پزشكي و آزمايشگاهي

تشخيص پزشكي، نظرات و پيشنهادات مرتبط با آن

اطلاعات كمك هاي اوليه

شرح معالجات و نسخه‌هاي پزشكي

شكايات پزشكي

در مجموع كارگران مي توانند به هرگونه اطلاعات يا مطالعات آماري استخراج شده از سوابق پزشكي و تماس با مواد كه در ارتباط با محيط كاري آنان مي باشد دسترسي يابند.

لازم است، كارفرما در برگه هاي مشخصات فردي، نام كارگر، آدرس، كدملي،
كدتأمين اجتماعي و عنوان شغل را قبل از ارسال سوابق افراد به منظور تجزيه و تحليل و تهيه گزارش حذف نمايد.

 

نماينده كارگر امكان دسترسي به چه نوع سوابقي را دارد؟

طبق OSHA، 2 نوع نماينده منتخب به رسميت شناخته شده است. 1- نمايندگان منتخب شامل فرد يا سازماني، كه كارگر به آن اختيار كتبي جهت، دسترسي و بررسي سوابق پزشكي و .....را ميدهد.

2- نماينده گروهي متخصص

جهت دسترسي و بررسي اطلاعات نمايندگان بايد موارد زير را دنبال كنند.

سوابق تماس كارگران

            نمايندگان گروهي ممكن است بتوانند بدون اجازه نامه كتبي كارگران به اين سوابق مراجعه نمايند اما نمايندگان منتخب بايد اجازه نامه كتبي جهت مراجعه به اين سوابق را از كارفرما دريافت نمايند و حتي در اين زمان نيز سوابق بايد محرمانه باقي بماند.

سوابق پزشكي كارگران

    نمايندگان منتخب مي توانند با اجازه‌نامه كتبي از طرف كارگر به سوابق پزشكي مراجعه نمايند (محدود به سوابق كارگري كه اجازه مراجعه به اطلاعات را داده است)

/ 0 نظر / 27 بازدید