اصطلاحات رایج در داربست :

اصطلاحات رایج در داربست :
منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد .برای بعضی از لغات معادل مناسب فارسی پیدا نکردم.
Base plate پایه فلزی برای پخش و توزیع بارکه زیر لوله های استاندارد به کار میرود (بین خاک ولوله استاندارد )
Bay length فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و رو به روی اسکافولد.
Board :چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و..بکار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند
Board beare intermediate transom : لوله ایست که در فاصله بین ladger برای تقویت سکو های کار نصب میشود.
Brace :لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته میشوند .و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند.
Butlers : لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و در مقابل اسکافولد برای تقویت آن به کار میرود .
Castor :چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست بکار میرود .
Toe board clip :گیره نگه دارنده قرنیز .
Coupler :بستی است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهم دیگر در اسکافولد بکار میرود که به دو نوع هستند
حامل بار وغیر حامل بار
Guard rail : لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود .(معمولا در ارتفاع 91 و47 سانتیمتری از کف محل کار)
Hoop iron :تسمه ای فلزی که به سر تخته اسکافولد می بندند که از جدا شدن وشکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند .
Ledger :لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود (به وسیله بستهای حامل بار ) این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانندساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند barce,
Access plate form : سکوی ساخته شده از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید
Lift :مجموعه است از لجر ها وترانزومها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای اسکافولد را تامین میکنند.
Need transom :ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد
Node point :محل اتصال ترانزوم، لجر واستاندارد ها به یکدیگر را گویند .
Puncheon :لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد
Raker :لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست بکار میرود.
Scafftag :اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود ونشان می دهد که اسکافولد در هفته گذشته مورد بررسی قرارگرفته است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است ) (قرمز داربست نا ایمن است )
Sleeve coupler :قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید(همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر )
Sole plate :تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود وفشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد .( بین زمین وبیس پلیت قرار میگیرد )
Spigot joint pin :بستی که در آخر اسکافولد بسته میشود برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر .
Standard :لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بکار میرود .
Stopend :گارد ریلی است که در انتهای اسکافولد برای جداکردن قسمت بدون تخته بکار میرود و نیز جلوگیری از سقوط افراد.
Tie :لوله ای که برای بستن اسکافولد به یک لنگر بکار میرود.
Toebord : (قرنیز )تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار واشیا به کار میرود.
Transom :لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد در ونی متصل میکنداین لوله بین ledgerقرار گرفته و سکوی کار را درست میکند
Unitbeam : به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به اسکافولد
Working plate form :محل کار

/ 1 نظر / 669 بازدید