لايت واتر

لايت واتر :

لايت واتر يک ماده سنتتيک مولد کف بوده و مي توان آن را با آب معمولي مخلوط و مورد استفاده قرار داد. هنگامي که به مقدار مناسب با آب مخلوط و با دستگاهها يا لوله هاي فشار آب, کف و يا آب فشان پودري به کار برده شود, توليد کف سفيد و خارق العاده اي مي نمايد که موجب شناور شدن آب بر روي سطح مايعات سبک تر از آن مي گردد. اين عمل مضاعف (يعني ايجاد کف و ورقه نازک پوششي) باعث خاموش شدن مايعات در حال اشتعال گرديده و از شعله ور شدن مجدد آن جلوگيري مي کند.

لايت واتر قادر است يک مايع در حال اشتعال را کمتر از نصف زماني که کفهاي مشابه براي اطفاء آن وقت لازم دارند, خاموش نمايد. کف حاصله از لايت واتر مانند ساير کف هاي متداول بر سطح مايع سوختني حفاظ به وجود مي آورد ولي عمل مهم آن اين است که فاز آبي محلول باعث خروج حبابهايي از کف مي گردد که يک ورقه بخار پوششي بر سطح ماده سوختني را تشکيل مي دهد. اين ورقه نازک (بخار پوششي) بر روي سطح مايع جريان يافته (شناور مي شود) و باعث رانش بخارهاي فرار به داخل مي گردد. ورقه فوق داراي خاصيت تشکيل مجدد و عمل ترميم پذيري بوده و مانع احتراق دوباره و سرايت آن مي گردد.

لايت واتر همچنين از خطر آتش گرفتن مواد سوختني که نشت نموده و به خارج نفوذ کرده اند؛ ممانعت و نقاط مشتعل نشده را نيز ايمن و از اشتعال آنها جلوگيري مي نمايد. قدرت تشکيل ورقه پوششي بر روي مايعات, باعث گرديده که لايت واتر عملکرد به مراتب موثرتر از کفهاي متداول داشته و اين مورد مخصوصاً هنگامي اهميتش آشکار مي گردد که دسترسي به جسم يا اجسام در حال سوختن محدود و دشوار باشد.

ورقه نازک پوششي لايت واتر با ماده سوختني جريان يافته (حرکت نموده) و با حرکت و گسترش خود مانع مشتعل شدن آن مي گردد. خاصيت کشش سطحي لايت واتر موجب افزايش جالب خصوصيات نفوذ پذيري و مرطوب کنندگي گرديده و اين موضوع خصوصاً بر روي موادي با خصلت آتش گيري عمقي مانند مواد لاستيکي, حائز اهميت است.

لايت واتر را مي توان با انواع وسايل کف پاش متداول مورد استفاده قرار داد. نازل هاي کف پاش و لوله هاي ناقل و لوله هاي قابل تنظيم (مخلوط کن اتوماتيک) از معمولي ترين انواع مي باشند. بر خلاف کف هاي معمولي لايت واتر با فوارههاي آب, آب پودر کن و انواع آبفشان قابل استفاده است.

لايت واتر در غلظت هاي 3% و 6% عرضه گرديده و براي تهيه محلول کف مناسب بايد طبق دستورالعمل مربوطه و نسبتهاي زير عمل شود :

براي تهيه غلظت 3% بايستي, 3 ليتر لايت واتر با 97 ليتر آب و براي تهيه کف 6%, 94 ليتر آب و 6 ليتر لايت واتر به کار رود.

1- روش کاربرد و مصرف :

الف) سيستم سيار : با کف پاش و لوله هاي رابط( ناقل) کف پاشهايي که با نازل فشار هوا کار مي کنند به همراه لوله هاي حامل محلول لايت واتر در خصوص حريقهاي کلاس B موثراند در حالي که داراي خصوصيات اطفايي معادل حريق هاي کلاس A مي باشند.

ب) با نازل هاي پودري : اين ماده با آب معمولي به وسيله نازل هايي که آب را به صورت پودر و ذرات مه مانند بر آتش مي پاشند به در اين شرکت بکار مي رود.

پ) با کاميون هاي کف پاش : در اين شرکت کاميون ها و وسايل نقليه کف پاش با تزريق هوا به داخل مايع لايت واتر جهت پاشيدن آن بر سطح حريق و سوختنيها استفده مي گردد.

ت) سيستم هاي ثابت

ث) کاربرد زير سطحي براي مخازن در حال اشتعال : جهت اطفاي حريق مخازن لايت واتر از زير, در مخازن در حال اشتعال که حاوي مواد نفتي مي باشد, تزريق مي شود؛ اين ماده خود را به سطح مايع رسانيده و با شناور شدن در سطح آن باعث خاموش شدن آتش مي گردد.

ج) با آبفشان ها و شيرهاي خودکار : لايت واتر از طريق شبکه آبفشان ها و شيرهاي خودکارکه در مواقع آتش سوزي باز مي شوند نيز در اين شرکت بکار برده مي شود.

2- مقايسه :

از آنجا که با لايت واتر آتش سريعتر کنترل و خاموش مي شود لذا ماده اطفاء حريق کمتري به هنگام وقوع حادثه و يا آموزش پرسنل جهت مبارزه با آتش, به کار مي رود. به علاوه تداوم و اثر آن بر روي بسياري از حلالها و مواد شيميايي که کف هاي معمولي را به راحتي از بين مي برند به مراتب بيشتر بوده و در نتيجه موجب کاهش هزينه هاي کلي و نگهداري مي گردد. جدول زير مقايسه نماياني در مورد مواد مختلف اطفاء حريق و هزينه هاي هريک مي باشد.

                                                                      

جدول 4- 6- مقايسه مساحت آتش 1000 فوت مربع, نوع ماده سوختني JP-5, حجم 400 گالن

شرح

کف معمولي(دترژان)

کف پروتئيني

لايت واترAFFF

مدت شروع آتش سوزي به ثانيه

مقدار دبي(گالن در دقيقه) زمان

اطفاء حريق به ثانيه مقدار مايع

اطفاء حريق به کار رفته بر حسب

گالن قيمت مايع اطفاء حريق مصرف شده

40

180

120

360

دلار62

40

100

130

21

5 و 58 دلار

40

100

40

67

8 و 40 دلار

 

4- 16- 5- 3- مزاياي لايت واتر در مقايسه با ساير مواد اطفاء حريق متداول :

نتايج کلي زير طي تجربيات متمادي به هنگام مصرف لايت واتر به عنوان مايع اطفاء حريق به دست آمده است:

1) اثر لايت واتر سه برابر کفهاي پروتئيني بر روي سطوح باز در حال اشتعال بنزين مي باشد.

2) لايت واتر مواد سوختي شعله ور نشده را محافظت و از وقوع خسارات به هنگام عمليات نجات و مهار آتش جلوگيري مي نمايد.

3) لايت واتر در مورد بسياري از سوختني ها و مواد و تاسيساتي که احتمال بروز آتش در آنها مي رود مانند: تانکرهاي حمل سوخت, پالايشگاهها, سکوهاي استخراج نفت در دريا, کشتي, تانکرهاي نفتي وترمينالهاي دريايي, حريق هواپيماها, منبع هاي ذخيره سوخت و واحدها و مراکز صنعتي فوق العاده موثر بوده است.

4) لايت واتر از لحاظ شيميايي کاملاً پايدار, از نظرPH خنثي و به هيچ وجه سمي نبوده و ايجاد خورندگي                    نمي نمايد. به علاوه داراي خصلت تجزيه پذيري بيولوژيک مي باشد که اين امر از لحاظ سلامت و حفاظت محيط زيست داراي اهميت بسيار است.

5) لايت واتر را مي توان همراه کف هاي متداول, مواد شيميايي خشک و يا گاز کربنيک به کار برد زيرا در مجاورت اين مواد نيز موثر عمل مي نمايد.

6) لايت واتر به طور موثر براي حلالها و مواد شيميايي در حال اشتعال به کار رفته است. در اين موارد ممکن است به مقدار بيشتري مايع جهت کنترل و خاموش کردن آتش نياز باشد.

7) لايت واتر به هنگام خروج از شيرهاي خودکار به مراتب موثرتر از آب يا کف هاي معمولي براي کنترل مواد سوختي

 

در حال اشتعال عمل نموده است. مورد و کاربرد فوق توسط کارخانه و لابراتوار تواماً آزمايش شده است.

8) لايت واتر داراي خصوصيات و قابليتهاي عالي کلاس A اطفاء حريق مي باشد. خاصيت عالي مرطوب کنندگي و کيفيت نفوذ پذيري آن اجازه کنترل و اطفاء سريع مواد سوختي در حال اشتعال از قبيل چوب, پارچه و حتي مواد پلاستيکي را   مي دهد.

4- 16- 5- 4- مشخصات کلي مايع لايت واتر :

 

جدول 4- 7- مشخصات کلی لايت واتر

وزن مخصوص

لايت واتر 6%

لايت واتر 3% با خاصيت ضد             يخ زدگي

در 25 د

/ 2 نظر / 61 بازدید
مصطفي كرمي

با تشكر از سايت آموزشي مفيدتان در پيشبرد اهداف بهداشت حرفه اي خواهشمند است از وبلاگ اينجانب ديدن و نظرتان را بيان فرمائيد. و در صورت امكان جهت شناساندن اين كتاب به اعضاء آن را در سايت خود قرار دهيد.

رضوی

باسلام خواهشمند است اسم علمی ماده تولید کننده کف لایت واتر را بفرمائید و در ضمن از کجا میشود آنرا تهیه نمود . با تشکر رضوی