دستورالعمل ایمنـی درحرفه طناب بندی

1- هنگامی که با جرثقیل مواد شیمیائی ، اسید و غیره جابجا می نمایید از وسایل ایمنی مانند ماسک صورت عینک و دستکش لاستیکی و ... استفاده کنید .
2- کارکنان طناب بند هنگام کارمی بایست از وسایل استحفاظی کامل استفاده نمایند .
3- اگر باری که بوسیله جرثقیل جابجا می شود در مسیرتردد کارکنان باشد و ممکن است از زیربار کسی عبورنماید می بایست اطراف محوطه کار را با نوار خطرمحصور گردد .
4- قبل از شروع بکار باید مطمئن شد که بالابر( جرثقیل ) توان بلند کردن بار مورد نظر را دارد .
5- زیربارمعلق نایستد و از زیرآن عبورننماید .
6- قبل ازشروع بکارکلیه وسایل و ادوات کاررا بازرسی نمایید .
7- تحت هیچ شرایطی با ابزار معیوب کارنکنید .
8- پله ها و راه عبور و مرور را سد نکنید و سیم و یا طناب از داخل آنها عبور ندهید .
9- قبل از بلند کردن بار دقت نمایید جرثقیل روی سطح و جای سفت و محکمی قرارگرفته باشد .
10- بار را به آرامی جابجا کنید .
11- موقع سیلینگ کردن مواظب لبه های تیز بار باشید .
12- ازطنابهائی که اسید یا مواد شیمیائی دیگر روی آن ریخته استفاده ننمایید .
13- از طنابهای سیمی یا طناب علفی ، بلاک ، زنجیر، قلاب ، که نیاز به تعمیردارند استفاده ننمایید .
14- موقع کار فقط یک نفرباید عملیات را اداره نماید و به راننده جرثقیل علامت بدهد دیگران همه باید ازآن یک نفردستوربگیرند .
15- هروقت به راننده جرثقیل علامت می دهید حواستان فقط به بار باشد .
16- حصول اطمینان از انتخاب درست طنابهای سیمی و علفی ، بلاک ، زنجیر و قلاب ، با توجه به وزن و ابعاد بارمورد نظر
17- به هنگام بلند شدن بار از پیچیده شدن وایرها جلوگیری نمائید .
18- برای کنترل و جلوگیری از چرخش بارهای حجیم از طناب مهار استفاده نمائید .
19- هنگام جابجایی اجسام برروی بارنایستید .
20- به هنگام جابجایی بارمـراقبت نمائیـد افـرادی درمسیرحرکت بارقرارنگیرنـد .

/ 0 نظر / 107 بازدید