تجزيه و تحليل ايمني شغلي در يک کارخانه يخچال سازي

تجزيه و تحليل ايمني شغلي در يک کارخانه يخچال سازي

عليرضا جعفري*- دانشجوي کارشناس بهداشت حرفه اي (دانشگاه علوم پزشکي يزد)

آدرس پست الکترونيکي :

کلمات کليدي : تجزيه و تحليل شغلي- خطر- کارخانه يخچال سازي- وظيفه

چکيده :

امروزه سرعت پيشرفت تکنولوژي فراتر از تصور انسان است. اما در اين مسير نبايد از اين مسئله غافل بود که هر شغل و علم جديد زير نقاب خود خطراتي را پنهان نموده است. شناسايي خطر و ارزيابي ايمني روشهاي مختلفي دارد, از جمله اين روشها مي توان به مميزي ايمني, آناليز ايمني شغل و ... اشاره نمود. منظور از آناليز ايمني شغل مطالعه و آناليز کليه مراحل و فعاليت هايي مي باشد که جهت رسيدن به هدف اصلي يک فعاليت انجام مي شود.

در اين مطالعه که از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد, ابتدا مشاغل واحدهاي مختلف کارخانه مشخص و کليه وظايف شغلي تعيين و در يک فرآيند به مجموعه اي از زير وظايف تقسيم شده است. جداول مربوطه با استفاده از روش مشاهده, بررسي حوادث قبلي, مصاحبه با کارگران و تهيه فرم شناسايي خطرات تکميل مي گردد.

نتايج بدست آمده شامل 44 فرم شناسايي خطر و 44 جدول تجزيه و تحليل شغلي است. نتايج حاصل از بررسي جداول نشان مي دهد, در بين خطرات احتمالي موجود در اين صنعت از نوع بريدگي انگشتان و مچ دست در اثر برخورد با ورق هاي فلزي, بيشترين فراواني نسبي (60%) را به خود اختصاص داده است. مهمترين راهکارهاي کنترلي پيشنهاد شده شامل تهيه دستورالعملهاي جديد, اضافه نمودن حفاظ ماشين آلات, حذف يا کاهش تکرار بعضي از وظايف، اجراي برنامه هاي آموزش مداوم و ... است.

مقدمه :

امروزه همزمان با پيشرفت علم و تكنولوژي انسان نيز در معرض خطرات بسياري قرار مي گيرد. مهمترين بخش از هر برنامه ايمني و بهداشتي و به عبارت كاملتر هر سيستم مديريت ايمني و بهداشت, شناسايي خطرات است و در واقع موتور سيستم محسوب مي شود. ابتدا بايد خطرات را شناسايي نمود تا بتوانيم بر اساس آن راه مقابله و حذف خطر را پيشنهاد كنيم و اهداف و برنامه هاي ايمني- بهداشتي خود را تنظيم نماييم. هر چه شناسايي خطر دقيق تر باشد, سيستم ما عملكرد بهتري را بروز مي دهد. آناليز ايمني شغلي (

روش آناليز ايمني شغلي, بر خلاف اکثر روشها که در نهايت منجر به يکسري آمار و احتمالات مي گردد و نياز به بررسيهاي کارشناسانه و ارائه طريق دارد, روشي است که درد و درمان را توام مطرح مي کند و مستقيماٌ هدف را نشانه مي گيرد. اجراي اين روش تقريبا با حداقل امکانات و تنها با مطالعه دقيق و بر اساس توانايي هاي فرد انجام دهنده صورت مي گيرد و در نهايت بدون استفاده از هيچگونه اعداد و ارقام قابل فهم براي مطالعه کنندگان (مديران, بازرسين, کارشناسان و ...) بوده و افراد با توجه به سطوح اطلاعاتشان از اين مطلب بهره مند مي گردند. [1]

در پژوهش حاضر, هدف شناسايي و تجزيه و تحليل ايمني شغلي در واحدهاي مختلف کارخانه يخچال سازي و ارائه راهکارهاي کنترلي مناسب جهت پيشگيري و کاهش حوادث و محدود کردن پيامدهاي ناشي از حوادث مي باشد.

بخش نظري :

ALIREZAJAF@YAHOO.COM JSA) يكي از روشهاي پيشگيري از حادثه و آناليز خطر است كه سابقه اجراي آن در كشورها صنعتي به حدود سالهاي قبل از 1930 مي رسد. JSA مهمترين ابزار مديريتي موجود است كه به حذف خطرات و كاهش جراحات و حوادث محيط كار كمك مي كند. همچنين JSA با شناسايي خطاها در فرآيند توليد بهره وري را افزايش مي دهد. يكي از مهمترين دستاوردهاي انجام JSA تدوين روشهاي كار ايمن براي مشاغل مختلف مي باشد.

JSA با اسامي مترادف Job Hazard Analysis و Job Hazard Breakdown و Safety Task Assignment و ... يكي از روشهاي پيشگيري از حادثه و آناليز خطر است كه سابقه اجراي آن در كشورها صنعتي به حدود سالهاي قبل از 1930 مي رسد.

JSA يک عنصر بسيار مهم در سيستم مديريت ريسک محسوب مي شود. اين تکنيک شامل آناليز وظايف اساسي موجود در شغل براي شناسايي خطرات بالقوه و تعين راههاي ايمن براي انجام آن است. گفتني است که ممکن است در مواردي اين تکنيک تحت عنوان آناليز خطرات شغلي نيز ناميده مي شود.JOB است كه به شغل در معني عام و يا به عبارتي حرفه برمي گردد. مثلا مشاغلي نظير برقكار, جوشكار و... هر يك از افراد با اين حرفه ها كارها و وظايف مختلفي را در رابطه با شغل شان ممكن است انجام دهند, مثلا يك برقكار ممكن است لامپي را تعويض نمايد, يك وسيله برقي را تعمير كند و..., هر يك از فعاليتها و وظايف را اصطلاحا TASK گويند. اما هر يك از اين فعاليتها نيز از مراحلي تشكيل شده اند, مثلا جهت تعويض يك لامپ سوخته, برقكار روي يك چهار پايه مي ايستد, لامپ را با يك دست و سر پيچ را با دست ديگر مي گيرد, لامپ را مي چرخاند تا از سر پيچ خارج شود و سپس از بالاي چهار پايه پايين مي آيد, به هر يك از اين مراحل STEP مي گويند. در طول انجام JSA به نوعي با هر سه عبارت سر و كار داريم كه نبايد آنها را با هم مخلوط و اشتباه كرد. [2]JSA مي باشد. اين ليست مشخص مي كند كه چه مشاغل و فعاليتهايي آناليز شده است. جهت چنين ليستي لازم است با مديران و سر پرستان هر واحد مصاحبه شود و برگه هاي شرح شغل و وظايف افراد به دقت بررسي گردد.JSA كه به نام جدول آناليز ايمني شغلي ناميده مي شود, از سه ستون اصلي تشكيل مي شود. در ستون سمت راست مراحل تشكيل دهنده كار يا فعاليتها (TASK) با همان ترتيبي كه صورت مي گيرند, نوشته مي شوند. در ستون وسط تمامي خطرات شرح داده مي شوند, چه آنهايي كه در ارتباط با محيط, تجهيزات و مواد مي باشند و چه آنهايي كه به روش كار مربوط هستند. ستون سمت چپ جدول محل درج روشهاي ايمن تو صيه شده است كه جهت كنترل خطرات يا حذف آنها بايد به كار بسته شود. علاوه بر اين سه ستون هر فرم JSA بايد در برگيرنده يكسري اطلاعات نيز باشد, شامل:JSAكه از ليست مرجع گرفته مي شود.JSAكه بايد دقيقا مطابق با ليست مرجع باشد.JSA.JSA.JSA و تكميل جدول اصلي آن از چهار مرحله تشكيل مي شود:JOB ها به TASK هاست,مثلا ممكن است كارگر جو شكار, نقطه جوش (JOB) چهار قطعه مختلف را با چهار روش و حالت كاملاً مختلف (TASK) جوشكاري نمايد و آنچه در جدول اصلي تحت نظر و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد, TASK ها به STEP هاست و منظور از شغل در اين قسمت TASK است.JSA مناسب نيستند. چنانچه شغلها كلي ديده شوند, امكان شناسايي تمامي خطرات وابسته به شغل, موجود نيست و چنانچه بسيار ريزنگر شويم؛ تعداد زيادي شغل پيش روي ما قرار مي گيرد و شلوغي غير ضروري پيش مي آيد. شغل هايي جهت انجام JSA مناسب هستند كه معمولا زير نظر يك سرپرست انجام مي گيرند. نظير نقاشي يك ساختمان و جابه جا كردن يك ماده خطرناك و ... اين گونه شغلها نه خيلي گسترده و كلي اند و نه خيلي جزئي و ريز.JSA انجام شود, اما در خصوص انتخاب مشاغل و ترتيب انجام آناليز آنها عوامل زير بايد از سوي مجري انجام JSA مد نظر قرار گيرد:JSA قرار دارد.JSA و با توجه به طبيعت صنعت و مشاغل موجود انجام مي شود. چك ليست طراحي شده جهت اين پروژه در قسمت پيوست موجود مي باشد. بايستي اين چك ليست براي كليه مشاغل موجود در صنعت مورد مطالعه طراحي شده باشد.JSA پيشنهاد راه حلهاي عملي و ممكن جهت حذف و يا كنترل خطرات شناسايي شده مي باشد. اين راه حلها در واقع راهكارهاي كارشناسانه و تخصصي هستند كه از سوي متخصصين ايمني و فني ارائه خواهد شد. ممكن است بيش از يك راه حل براي هر مورد پيدا شود, اما بهترين راه كنترل خطر آن است كه به راحتي و با حداكثر كارايي قابل اجرا باشد. روشهاي كلي در برخورد با خطرات مي تواند يكي از حالات زير باشد:TASK) يا مواد خطرناك.JSA مي توان مطالب به دست آمده را استخراج و تحت عنوان روش يا آئين كار ايمن تدوين نمود. اين آئين كار ايمن در اختيار اپراتور ها قرار مي گيرد و همچنين در جهت آموزش پرسنل ج ديد استفاده مي شود. JSA بايد مجددا شغل را كنترل كرد و ميزان اثر بخشي اصلاحات را بررسي كرد, اما بطور معمول هر سال يكبار, آناليزهاي مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرند. ضمنا بايد بعد از وقوع هر حادثه يا شبه حادثه, تغيير ماشين آلات و مواد, تغيير ساعات كاري و نوع محصول و روش توليد و ... آناليزهاي مربوطه مورد بازنگري قرار گيرند.JSA, كاغذ جهت تهيه فرمها و چك ليستهاي مورد نياز و قلم مي باشد. جهت مطالعه دقيق تر وجود كورنومتر, صداسنج, نورسنج و دتكتور متناسب با نوع آلاينده هاي موجود بسيار مفيد مي باشد. جهت بررسي هاي دقيق آزمايشگاهي و مرور چندباره هر فعاليت مي توان از دوربين ويدئويي و عكاسي نيز استفاده نمود. [3]MSDS مواد بکار گرفته, روشهاي صحيح حمل قطعات, نکات ايمني و ...)

همچنين در طول انجام آناليز ايمني شغل با يكسري كلمات و عبارات خاص سر و كار داريم كه بايد از هم متمايز شوند. يكي از كلمات كليدي

روش انجام کار :

مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد که در واحدهاي مختلف اين کارخانه در شيفت صبح انجام گرفته است. براي جمع آوري داده هاي لازم و تکميل فرمهاي شناسايي و آناليز خطرات (نمونه اي از اين فرم در قسمت پيوست 2 آمده است) از روش مشاهده يك به يك, مصاحبه با مسئولين واحدها, کارگران و متخصصين فني اين شرکت استفاده شده است. جهت آناليز ايمني شغلي به منظور شناخت خطرات هر شغل و ارائه راه حلهايي در جهت کاهش و يا حذف خطرات موجود در آن شغل مراحل زير صورت گيرد.

الف) ليست مرجع مشاغل و فعاليتها:

در آغاز فرآيند آناليز ايمني شغل لازم است كه ليستي از مشاغل و فعاليتهاي مختلف تهيه شود كه اصطلاحا آن را ليست مرجع يا اصلي مي گويند. اين ليست سنگ بناي فرآيند

اين ليست از سه ستون اصلي تشكيل مي شود. ستون اول محل درج رديف, ستون دوم جهت درج يك كد اختصاري و ستون سوم محل ثبت دقيق شغل و فعاليتهاي شناسايي شده است. معمولا كد گذاري مي تواند بر اساس حروف اختصاري نام شركت, واحد مربوطه و يك عدد باشد. اين ليست بايد تحت كنترل باشد و مرتبا مورد بازنگري قرار گيرد, چرا كه برخي شغلها در آينده مي توانند حذف يا اضافه شوند. (نمونه اي از اين فرم در قسمت پيوست 1 آمده است.) در کارخانه مربوطه تعداد 58 شغل و فعاليت شناسايي گرديد, که از اين تعداد, 44 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ب) جدول اصلي آناليز ايمني شغل و نحوه تكميل آن:

فرم انجام

- شماره

- عنوان

- انجام دهنده

- تاييد كننده

- قسمت و بخشي كه شغل در آنجا انجام مي شود.

- تاريخ انجام آناليز.

- ليست لوازم حفاظت فردي كه جهت انجام شغل مورد نياز است.

با توجه به نظر مجري و شرايط هر سازمان ممكن است, بندهايي به اين موارد اضافه يا از آنها حذف شود. اما هر

1. انتخاب شغل

2. مشاهده شغل و شكستن آن به مراحل پشت سر هم

3. شناسايي خطرات موجود در هر مر حله

4. توصيه اقدامات پيشگيرانه و راههاي حذف خطرات

1. انتخاب مشاغل و اولويت بندي جهت آناليز:

شغل عبارت است از يكسري مراحل و فعاليت هاي پشت سر هم كه به اتفاق, يك هدف كاري را تامين مي نمايند. پس آنچه در جدول مرجع ريز مي شود؛

اما برخي مشاغل بسيار كلي بيان مي شوند؛ نظير كاغذ سازي, استخراج معدن, ساخت يك بنا و در مقابل نيز برخي كارها بسيار جزئي بوده و در واقع بيش از يك مرحله يا فعاليت نيستند؛ نظير سفت كردن يك پيچ, روشن و خاموش كردن يك كليد.

هر دو گروه كارهاي كلي و فعاليتهاي جزئي مزبور جهت انجام

مشاغل نبايد بطور اتفاقي انتخاب شوند. مشاغلي كه سابقه بروز حوادث بدتري را دارند و يا به نظر خطرناك تر مي رسند, در اولويت قرار دارند. در واقع تعيين اولويتهاي موجود در بين مشاغل نقطه اساسي و مهم در برنامه ي پيشگيري از حوادث هر شركت يا سازمان مي باشد. در حالت ايده ال براي تمام مشاغل بايد

* ضريب تكرار حوادث؛ شغلي كه حوادث بيشتري در آن رخ مي دهد, در اولويت اول انجام

* ضريب شدت حادثه؛ مشاغلي كه در آنها شدت حوادث زياد است و منجر به از كار افتادگي مي شوند, در اولويت دوم قرار دارند (جراحات منجر به از كار افتادگي دائم يا موقت).

اولويتهاي بعدي به ترتيب با مشاغل زير است:

- مشاغلي كه پتانسيل بروز حوادث و بيماريهاي خطرناك را دارند.

- مشاغل جديد (مشاغلي كه براي اولين بار ايجاد شده اند).

- كارهاي غير روتين و موردي.

- مشاغل باز نگري شده.

- مشاغلي كه در آنها يك شبه حادثه اتفاق افتاده است.

2. مشاهده مشاغل و شكستن آن به مراحل پشت سر هم:

پس از انتخاب مشاغل, بايد آن را به مراحل پشت سر هم تقسيم كرد. بهترين فرد براي تقسيم نمودن مشاغل پشت سر هم, يك كارگر با تجربه يا سرپرست همان كارگر است. براي شكستن شغل به مراحل پشت سر هم بايد در كنار كارگر به هنگام شغل قرار گرفته و با مشورت با خود او مراحل مختلف شغل را مشخص كرد. مي توان با سرپرست كارگر در محل كار حاضر شود و به نحوه ي انجام شغل دقت نمود. يك اقدام كمكي ديگر كه قطعا نتيجه بسيار خوبي به دنبال دارد, تهيه يك فيلم ويدئويي و بررسي دقيق آن در لابراتور مي باشد. نبايد فراموش نمود كه هر كار بايد يك نقطه شروع و يك نقطه پايان داشته باشد. در تقسيم شغل به مراحل پشت سر هم بايد از دو اشتباه رايج زير خودداري گردد:

1) بيش از حد وارد جزئيات شدن كه منجر به تعدادي زيادي از مراحل غير ضروري مي گردد.

2) واردجزئيات نشدن و شغل را به صورت كلي تقسيم كردن كه موجب عدم ثبت مراحل اصلي شغل مي گردد.

تمامي مراحل مختلف شغل به ترتيب توالي آنها و با درج يك شماره بايد ثبت گردد. بايد دقت شود كه در اين مرحله از كار تجزيه و تحليل, آنچه انجام مي شود, ثبت گردد؛ نه اينكه چطور انجام مي شود.

هر مرحله بايد در بر گيرنده يك فعل حركتي با شد. مثلاٌ بر مي دارد, جوش مي دهد, سنگ مي زند و ..., هر فعل حركتي هم بايد مورد كلي را مشخص نمايد. مثلاٌ:

- كپسول آتش خاموش كن را بر مي دارد.

- به سمت محل حريق مي رود.

- ضامن را با دست مي كشد.

در پايان يكبار ديگر مراحل نوشته شده را با خود كارگر مرور مي شود. مبادا چيزي فراموش شده يا يا به غلط ثبت شده باشد.

3. شناسايي خطرات در هر مرحله از انجام كار:

همان طور كه مي دانيم حوادث به دو دليل اتفاق مي افتند؛ اعمال ناايمن و شرايط ناايمن. پس براي شناسايي خطرات بايد بر روي اين دو گروه متمركز شد. بخشي از يافته ها از طريق مشاهده خواهد بود و برخي نيز از چك ليستهاي ويژه اين كار استخراج مي شوند.

اعمال ناايمن؛ عبارتست از انجام هر نوع كاري توسط يك يا چند كارگر به شكلي كه احتمال بروز يك حادثه را افزايش دهد. مانند؛ استفاده از ابزار و وسائلي كه فرد اجازه آن را نداشته باشد, استفاده از ابزار قطعات و معيوب, پرت كردن حواس ديگران و شوخيهاي خطرناك, كار كردن

روي ماشينهاي در حال حركت و خطرناك و ... .

شرايط ناايمن؛ در واقع عبارتست از تمامي حالات ممكني كه يك كارگر احتمال دارد, در معرض انواع خطرات فيزيكي, شيميايي, ارگونوميكي, مكانيكي و ... قرار بگيرد, بدون اينكه خودش امكان پيشگيري از اين مواجهه را داشته باشد. مانند؛ نبود حفاظهاي ايمني يا نقص آنها, سطوح و گذرگاه هاي خطرناک, خطرات ايجاد شده توسط ماشينهايي که اعلان شروع حرکت ندارند, برآمدگي ها و سطوح ناهموار و ... .

چك ليست شناسايي خطرات:

پس از ثبت مراحل اصلي هر كار, بايد تمامي خطرات مر بوط به هر مر حله را شناسايي و ياد داشت نمود. براي انجام اين كار باز هم تجارب گذشته بهترين راهنما خواهد بود. صحبت با كارگران راجع به حوادث و شبه حوادث گذشته مفيد است. همچنين بررسي برگه هاي كمك هاي اوليه و نيز فرم هاي ثبت بررسي حادثه خالي از فايده نخواهد بود.

قدم بعدي شناسايي ساير خطرات است. چه آنهايي كه توسط محيط ايجاد مي شوند (وجود گازهاي خطرناك در هواي محيط كار) و يا آنهايي كه به روش كار وابسته اند (بلند كردن و حمل بارهاي سنگين) همچنين خطراتي كه ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايستگاههاي مجاور هستند (نظير خيرگي ناشي از قوس الكتريكي جوشكاري در ايستگاه مجاور) بايد مطرح شوند. بدين منظور از چك ليست شناسايي خطرات استفاده مي شود و راجع به هر كار بايد به سوالاتي پاسخ داده شود, مثلا:

آيا خطر برخورد بدن به چيزي و يا تصادم با جسمي وجود دارد؟

آيا احتمال گير كردن و يا افتادن داخل چيزي وجود دارد؟

آيا احتمال لغزيدن و سر خوردن هست؟

لازم به يادآوري است كه طراحي اين چك ليست توسط مجري

در ستون دوم تمامي خطرات شناسايي شده موجود در ماشين و يا نا شي از كار نو شته مي شود. بايد با دقت نوع حادثه و عامل مربوطه نوشته شوند. مثلا: افتادن كپسول آتش خاموش كن روي پا.

4. توصيه اقدامات پيشگيرانه و راههاي حذف خطرات

مرحله نهايي

1) حذف خطر از طريق:

- حذف فعاليت (

- جايگزيني يك ماده كم خطرتر.

- بكار بردن يك روش جديد.

- بهبود شرايط محيطي (تهويه, نور و ... ).

2) محدود سازي خطر به كمك روشهايي چون:

- محصور کردن.

- حفاظ گذاري.

3) بازنگري روشهاي كار نظير:

- ادغام مراحل.

- اصلاح مراحل خطرناك.

- تغيير توالي مراحل.

4) استفاده از وسايل حفاظتي دستگاههاي ايمني شامل:

- دستگاههاي خودكار ايمن.

- قفل هاي ايمني.

- هشدارها.

5) كاهش ميزان تماس افراد از طريق:

- کاهش تعداد دفعات مواجهه با خطر.

- چرخشي نمودن کار.

- استفاده از وسايل حفاظت فردي.

- تهيه استانداردهاي آئين كار ايمن؛ در پايان و پس از تكميل جدول اصلي

ج) بازنگري و اصلاح آناليزهاي انجام شده:

معمولا بعد از به كار بستن يافته هاي حاصل از انجام

د) وسايل مورد نياز:

مهمترين وسايل مورد نياز جهت انجام

برآورد کل مشاهدات :

از لحاظ آماري تعداد کل مشاهدات بر اساس فاکتورهاي از جمله تعداد روزهاي هفته, تعداد شيفتهاي کاري, تعداد مشاهدات در هر روز, تعداد کارگراني که در يک شغل خاص کار مي کنند و ساعات کاري تعيين شده و تعداد کل مشاهدات مورد نياز براي اين پروژه 550 مشاهده تعيين شد.

يافته ها :

در اين پژوهش تعداد 44 شغل مختلف در کارخانه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج حاصل شامل 44 فرم شناسايي خطر و جداول تجزيه و تحليل شغل مي باشد که به دليل حجم زياد آنها, جدول آناليز خطرات شغلي اپراتور فيکسچر بدنه به عنوان نمونه در جدول شماره 1 پيوست آمده است.

بحث و نتيجه گيري :

نتايج حاصل از بررسي جداول آناليز خطرات شغلي نشان مي دهد, در بين خطرات احتمالي موجود در اين صنعت از نوع بريدگي انگشتان و مچ دست در اثر برخورد با ورق هاي فلزي, بيشترين فراواني نسبي (60%) را به خود اختصاص داده است و سپس خطراتي مانند سر و صداي ناشي از دستگاههاي پرس و ديگر دستگاههاي موجود (58%) و دردهاي اسکلتي- عضلاني ناشي از کار مداوم و حالات و عملکردهاي نامناسب بدن (34%) بيشترين فراواني نسبي را به خود اختصاص مي دهند.

پيشنهادات :

بنابراين لازم است با توجه به خطرات احتمالي موجود در شغل با استفاده از راهکارهاي کنترلي مناسب در جهت پيشگيري کاهش يا محدود کردن پيامدهاي ناشي از آنها اقدامات لازم به عمل آيد. برخي از مهمترين راهکارهاي کنترلي پيشنهاد شده براي دستيابي به اين هدف عبارتند از:

- اطلاع رساني و آموزش (خطرات موجود,

- تعويض فرآيند کار (استفاده از مواد کم خطرتر, تغيير سيستم تزريق فوم و ...)

- اصلاح ايستگاه کاري (حذف مراحل اضافه در انجام کار, نصب تهويه موضعي و ...)

- جابجايي يا گردش کار بين کارگران

- عايق بندي صوتي ديوارها و سقف, دو جداره کردن شيشه ها در اتاق استراحت

- بازنگري و تدوين دستورالعملهاي انجام صحيح کار

- نصب حفاظهاي گوناگون روي ماشين آلات (حفاظ ثابت روي رول فرمينگ, اصلاح سکوها و ...)

- نصب تجهيزات شرايط اضطراري (سيستم اعلان حريق, دوش و چشم شوي ايمني و ...)

- نظارت و بازرسي مداوم بر انجام فعاليتها

- استفاده از وسايل حفاظت فردي

منابع:

2-

3-

John L. Henshaw, booklet Job Hazard Analysis , 4 - 25 , 2002David Embrey , Task Analsis Technique , Human Reliablity Associat ,25-26 , 2000۱- WWW.Job Hazard Analysis/ OSHA. ORG

براي آناليز ايمني شغلي دو تعريف به شرح زير ارائه مي شود:

1. آناليز شغلي متدولوژي است که با بکارگيري تکنيک هاي مختلف به محقق در جمع آوري و سازماندهي داده ها و استفاده از آنها براي قضاوت و تصميم گيري کمک مي کند.

2. آناليز ايمني شغلي عبارت است از بررسي سيستماتيک يک شغل به منظور شناسايي خطرات بالقوه آن، ارزيابي سطح ريسک و شناسايي متد کنترلي مناسب براي کنترل ريسک خطرات شناسايي شده. البته بايستي به خاطر داشت که آناليز ايمني شغلي با بازرسي محيط کار و مميزي شغلي متفاوت مي باشد.

/ 2 نظر / 338 بازدید
کشاورز

سلام. وقتتون بخیر.من برای انجام یک تحقیق نیاز به انواع فرم های حفاظتی دارم.از کجا میتونم تهیه کنم؟شماره تماس من 09395958805

کشاورز

تشکر