ارزيابي خطرات

ارزيابي خطرات (Hazard Assessment) 23.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

15.gifپس از شناسايي خطرات برنامه كنترل خطرات اجراء مي شود تا خطرات شناسايي شده به كلي از بين برده شده  يا به نوعي تحت كنترل در آيند. اينكه برنامه كنترل خطر را بايد از كدام خطر يا خطرات آغاز نمود نياز به تعيين اولويت هاي خطرات دارد. براي تعيين اولويت خطرات، اولين كار محاسبه ريسك آنها مي باشد.. هم احتمال وقوع و هم پي آمد حادثه هر دو به صورت عدد بيان مي شوند و معمولا با توجه به گذشته و تاريخچه وقوع حوادث محاسبه مي گردند. چنانچه در صنعتي حوادث اتفاق افتاده به طور دقيق ثبت نشده و در نتيجه محاسبه احتمال وقوع و پي آمد يك نوع از حوادث امكان پذير نباشد مي توان با توجه به آمار صنايع مشابه درنقاط مختلف كشور يا حتي جهان اين ارقام را محاسبه كرد. به همين دليل است كه ثبت حوادث و نگهداري اطلاعات مربوطه حائز اهميت فراوان مي باشد. آنچه كه در محاسبه ارقام مورد بحث مهم است اين است كه اگر احتمال وقوع در مورد يك حادثه خاص يا در مورد يكي از خطرات شناسايي شده بر حسب مثلا درصد بيان شود بايد در مورد بقيه خطرات نيز بر حسب درصد معين شود.13.gif پي آمد هم به همين ترتيب است يعني اگر در مورد يكي از خطرات بر حسب مقدار كل خسارت وارده يا بر حسب تعداد كل روزهاي از دست رفته محاسبه شود بايد در مورد كليه خطرات به همين ترتيب محاسبه گردد. در غير اين صورت، ريسك هر خطر به صورت مجزا و يك عدد بيان مي شود و قابل مقايسه با ساير ريسك ها نخواهد بود.20.gif

با محاسبه ريسك مربوط به كلّيه خطرات شناسايي شده ليستي تهيه مي شود كه در آن ريسك هاي بزرگتر يا بالاتر در اول و ريسك هاي كوچكتر يا كمتر در آخر ليست قرار مي گيرند و بدين ترتيب اهميت و اولويت خطرها نسبت به همديگر تعيين ميگردد.30.gif پس از آماده شدن اين ليست باتوجه به خط مشي ايمني (Safety policy) صنعت يا سازمان مورد مطالعه به خطرات مختلف ضرايبي داده مي شود. مثلا اگر خطرات مربوط به يك دستگاه خاص كه با ارز خارجي خريداري شده و به دليل كمبود منابع ارزي از اهميت خاصي برخوردار است به آن ها ضريبي بيشتر از يك (در مقايسه با ساير خطرات و اهميت آن ها) تعلق مي گيرد. اين نوع اهميت دادن هادر خط مشي ايمني مشخص مي شود. حالا اگر خطري ضريب 2 داشته باشد ريسك مربوط به آن در 2 ضرب مي گردد.26.gif پس از دادن ضرايب مربوط به تك تك خطرات ليست دقيق اولويتي آن ها بر حسب ريسك ضرب شده در ضريب تهيه مي گردد28.gif.امروزه سعي مي شود كه پس از تدوين خط مشي ايمني، ماتريس ريسك (Risk matrix) نيز تهيه گردد.27.gif در ماتريس ريسك كه نمونه اي از آن در شكل 1 نشانداده شده احتمال وقوع در محور X  ها و پي آمد حادثه در محور y ها برده مي شود. از جمله نقاط لازم در خط مشي ايمني تعيين سطح يا ميزان ريسك پذيري يا ريسك قابل قبول صنعت يا سازمان مي باشد كه به صورت خطي درماتريس ريسك مشخص مي گردد. وقتي ليست ريسك هاي خطرات شناسايي شده تهيه شد همه آن ريسك ها را به ماتريس ريسك منتقل مي كنند. آندسته ازريسك هايي كه در پائين خط سطح ريسك پذيري قرار دارند خودبخود ازليست خطرات قابل كنترل حذف مي شوند و ريسك هاي قرار گرفته در بالاي سطح ريسك پذيري، مورد توجه قرار گرفته و بين خود به همان ترتيب فوق الذكر (با در نظر گرفتن ضرايب اهميت آن ها) تعيين اولويت شده و براي اجراي برنامه كنترل خطرات آماده مي شوند. 

/ 0 نظر / 52 بازدید