دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست

قسمت دوم

5-1- حفاظت از سيستم تنفسي:

1-5-1- كليات:

كارفرما بايد براي كارگراني كه از ماسك تنفسي طبق مفاد اين بخش استفاده مي كنند ماسك هاي تنفسي مطابق شرايط اين پاراگراف تهيه نمايد. ماسك هاي تنفسي بايد در مواقع زير مورد استفاده قرار گيرد.

1-1-5-1: مواقعيكه اجراي كنترل هاي مهندسي و كاري لازم باشد.

2-1-5-1: كارهايي نظير نگهداري و تعمير كه در آن كنترل هاي مهندسي و كاري لازم نمي باشد.

3-1-5-1: اعمال كاري كه كنترل هاي كاري و مهندسي براي كاهش تماس كارگر در حد يا كمتر از متوسط سنجش زماني يا حد نوسان كافي نيست.

4-1-5-1: مواقع اضطراري

2-5-1- برنامه ماسك تنفسي:

1-2-5-1: كارفرما بايدمطابق با استاندارد29 CFR 1910 134(B) تا قسمت d [به جزء (iii) (1) d))  و (f) تا m))] برنامه حفاظت از سيستم تنفسي را به اجرا بگذارد.

2-2-5-1: كارفرما بايد ماسك هاي تنفسي قوي ، كاملاً اندازه و از نوع تصفيه كننده هوا را جهت جايگزيني با ماسك تنفسي با فشار منفي جدول 1 را فراهم نمايد تا در صورتيكه كارگر تمايل به استفاده از اين نوع را داشته باشد ماسك تنفسي با قابليت حفاظت مناسب در اختيار كارگر باشد.

3-2-5-1: اگر طبق آخرين مطالعه پزشكي ، پزشك تشخيص دهد كه كارگر قادر به استفاده از ماسك نيست يا اينكه ايمني و سلامت كارگر يا ديگر كارگران با استفاده از ماسك به مخاطره
مي افتد، هيچ كارگري ملزم به استفاده از ماسك هاي تنفسي نمي باشد. اين كارگران بايستي به كار ديگري گماشته شوند يا در صورتيكه توانايي انجام كار ديگري را دارند بايد فرصت انتقال به محل ديگر به آنها  داده شود. اگر امكان انتقال كارگر وجود داشته باشد كارفرماي آن قسمت بايد با قسمت قبلي يكي باشد اگر موقعيت جغرافيايي محل كار حفظ گردد، رتبه و سابقه و ميزان پرداختي كارگر نبايد تغيير كند.

6-1- وسايل و لباس كار حفاظتي:

1-6-1- تهيه و استفاده:

اگر هر كارگري در معرض آزبست بيش از متوسط سنجش زماني و يا حد نوسان باشد يا در جايي باشد كه احتمال سوزش چشم وجود داشته باشد كارفرما بايد به صورت مجاني وسايل و لباس كار را تهيه و مطمئن شود كه كارگر به شكل مناسب از آنها استفاده مي كند (مثال هايي از لباس و وسايل كار مناسب در ذيل آمده است ولي نبايد به اين موارد محدود شود) .

1-1-6-1: لباس سر هم يا ديگر لباس هاي كار يكسره  

2-1-6-1: دستكش ، سربند و گتر

3-1-6-1: نقاب صورت ، عينك ايمني يا ديگر وسايل مناسب حفاظتي كه منطبق با استاندارد133/1910 اين بخش است.

2-6-1- حمل و نقل و انبار كردن:

1-2-6-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كارگران لباس هاي كار آلوده به آزبست را طبق پاراگراف 1-7-1 همين بخش در رختكني كه به همين منظور تهيه شده تعويض نمايند.

2-2-6-1: كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري لباس كار آلوده به آزبست را خارج از رختكن تعويض ننمايد. مورد استثنائ در مورد كارگراني است كه اجازه رفتن به لباسشوئي ، قسمت تعمير يا انهدام لباس را دارا مي باشند.

3-2-6-1: لباس هاي آلوده بايد دركمدهاي در بسته كه مانع پخش ذرات آزبست مي شود قرار داده  شوند.

4-2-6-1: كمدهاي وسايل حفاظتي و يا لباس كار آلوده كه خارج از اطاق  رختكن  يا محل هاي تميز كردن، نگهداري يا انهدام است بايد طبق پاراگراف 4-8-1 اين بخش برچسب گذاري گردد.

3-6-1: تميز كردن و جايگزين نمودن

1-3-6-1: تميز كردن، لباسشويي، تعمير يا جايگزيني وسايل يا لباس حفاظتي مورد نياز مطابق اين پاراگراف براي حفظ كارايي آنها بعهده كارفرما مي باشد. كارفرما بايد حداقل هر هفته براي كارگراني كه در معرض هستند لباس و وسايل حفاظتي تميز مهيا نمايد .

2-3-6-1: كارفرما بايد تميز كردن وسايل و لباس هاي حفاظتي توسط باد يا تكان دادن را در محيط كار ممنوع نمايد.

3-3-6-1: لباس هاي آلوده جهت جلوگيري از بخش ذرات آزبست بيش از حد تماس مجاز كه در پاراگراف c)) اين بخش آمده بايد شسته شود.

4-3-6-1: هر كارفرمايي كه لباس هاي آلوده را براي شستشو به شخص ديگري مي دهد بايد او را از شرايط پاراگراف (iii) 3)) h)) اين بخش براي جلوگيري موثر از پخش ذرات آزبست بيش از حدود تماس مجاز آگاه نمايد.

5-3-6-1: كارفرما ملزم است هر فردي كه وظيفه شستشو يا تميز كردن وسايل يا لباس حفاظتي آلوده به آزبست را دارد از اثرات بالقوه و خطرناك تماس با آزبست آگاه نمايد.

6-3-6-1: لباس آلوده بايستي در كيسه هاي غير قابل نفوذ و در بسته يا ديگر ظروف غير قابل نفوذ و در بسته و برچسب گذاري شده طبق پاراگراف j)) اين بخش حمل گردد.

7-1- امكانات و اقدامات بهداشتي:

1-7-1- رختكن ها:

1-1-7-1: كارفرما ملزم به در اختيار گذاردن رختكن هاي تميز و مرتب به كارگراني است كه در محيطي فعاليت دارند كه تماس آنها با ذرات آزبست بالاي متوسط سنجش زماني يا حد نوسان مي باشد.

2-1-7-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كه رختكن ها حائز شرايط استاندارد 1910 . 141(E) مي باشد به نحوي كه رختكن ها داراي دو سري كمد و امكانات نگهداري مجزا براي جلوگيري از آلوده شدن لباس هاي معمولي كارگران توسط لباس هاي كار و وسايل ايمني گردد.

2-7-1- حمام ها:

1-2-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محل هاي كاري با تماس بيش از متوسط سنجش  زماني يا حد نوسان كار مي كنند در پايان هر شيفت كاري حمام كنند.

2-2-7-1: كارفرما بايد امكانات استحمام را طبق استاندارد 1910.141(d)(3)  مهيا نمايد.

3-2-7-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كارگراني كه طبق پاراگراف 1-2-7-1 اين بخش نياز به حمام دارند محل كار خود را با لباس يا ديگر وسايلي كه حين كار استفاده كرده اند ترك ننمايند.

3-7-1- ناهار خوري ها:

1-3-7-1: كارفرما ملزم به ايجاد ناهارخوري براي كارگراني است كه در محيط هايي كار مي كنند كه ميزان تماس آنها با ذرات معلق در هوا بيش از متوسط سنجش زماني يا حد  نوسان است.

2-3-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود فشار هوا در ناهار خوري مثبت بوده و هوا تصفيه شود و در دسترس كارگران باشد.

3-3-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محيط هاي با تماس بيش از حد تماس مجاز يا حد نوسان كار مي كنند قبل از خوردن غذا يا نوشيدن مايعات يا سيگار كشيدن دستها و صورتشان را شستشو دهند.

4-3-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود كارگران با لباس كار يا وسايل حفاظتي وارد ناهار خوري نشوند اين عمل در صورتي امكان پذير مي باشد كه الياف آزبست به روش مكش يا ديگر روش هايي كه باعث رفع گرد و غبار بدون بخش آزبست در هوا مي شود رفع گردد.

4-7-1- مصرف سيگار در محيطهاي كاري

كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محيط كاري در تماس با آزبست مي باشند در حين كار سيگار نكشند.

8-1- آموزش خطرات آزبست به كارگران:

مقدمه :

اين بخش اختصاص به دادن اطلاعات در مورد خطرات آزبست در صنايع عمومي براي تسهيل در انطباق با شرايط اين استاندارد مي باشد. تماس با آزبست در مقياس وسيع در صنايع و محيط هاي تجاري اتفاق   مي افتد. كارگراني كه در توليد محصولات آزبست دار فعاليت دارند ممكن است در تماس، با الياف آزبست قرار گيرند. كارگراني كه تعمير يا تعويض ترمز و كلاچ اتومبيل را انجام مي دهند ممكن است در تماس، با الياف آزبست قرار گيرند.

علاوه بر اينها كارگراني كه وظيفه تميز نمودن محيط كارخانجات توليد محصولات آزبست دار ساختمان هاي تجاري و عمومي كه مواد آزبست دار در آنجا  نصب شده است بعهده دارند ممكن است در تماس با الياف آزبست قرار گيرند . نكته قابل ذكر اينكه كارگراني كه وظيفه تميز نمودن را، در حين و بعد از عمليات ساختماني بعهده دارند مشمول استاندارد ساختمان – آزبست با شماره 29 CFR 1962.1101 و شماره قبلي 58-1926 مي شوند: بهرصورت كارگران نظافتچي هر صنعتي بايد مورد اجراء ساختمان كه ممكن است آنها را در تماس با آزبست قرار دهد اطلاع داشته باشد . اقدامات لازم براي مطلع نمودن كارگران نظافتچي و در مورد خطرات استاندارد آزبست (صنايع عمومي، ساختمان، كار در كارگاههاي كشتي سازي) يكسان مي باشد.

همانطوريكه در استاندارد ساختمان ذكر شده است صاحب ساختمان در اغلب اوقات بعنوان تنها يا بهترين منبع اطلاع در مورد وجود و نصب قبلي مصالح ساختماني آزبست دار مي باشد. بنابراين در اين بخش صاحبان ساختمان علاوه بر كارفرمايان كارگران احتمالاً در معرض تماس بعنوان گروه داراي اطلاعات ويژه و وظايف خاص تعيين شده اند.

1-8-1- مصالح نصب شده آزبست دار:

كارفرمايان و مالكان ساختماني ملزم هستند به منظور رعايت اين استاندارد عايق هاي سيستم هاي حرارتي و موادي كه بر روي سطح اسپري يا ماليده شده است را بعنوان مواد آزبست دار در ساختمان هايي كه حداكثر تا تاريخ سال 1980 ميلادي ساخته اند در نظر بگيرد . اين دسته از مواد بعنوان مواد احتمالاً داراي آزبست در نظر گرفته مي شود و در پاراگراف b اين بخش تعريف مي شود. آسفالت و كفپوش از نوع وينيل كه حداكثر تا تاريخ سال 1980 ميلادي نصب شده اند بعنوان مواد حاوي آزبست در نظر گرفته مي شود. كارفرما يا مالك ساختمان ممكن است با انطباق با پاراگراف 3-8-8-1 اين بخش مواد احتمالاً حاوي آزبست و كفپوش ها را عاري از آزبست نشان دهد.

2-8-1- وظايف كارفرمايان و مالكان ساختمان و تجهيزات:

1-2-8-1: مالكان ساختمان و امكانات بايد وجود ، موقعيت و مقدار مواد حاوي آزبست و يا مواد احتمالاً حاوي آزبست را در محل كار تعيين نمايد . كارفريان و صاحبان ساختمان و تجهيزات بايد در جهت انطباق با اين شرايط كارگران را از وجود و موقعيت مواد حاوي آزبست و يا موادي كه احتمالاً حاوي آزبست هستند آگاه نمايند.

2-2-8-1: صاحبان تجهيزات و ساختمان بايد مدارك حاوي اطلاعات مورد نياز اين بخش و يا اطلاعات ديگري كه براي صاحب ساختمان مشخص بوده و در ارتباط با وجود، موقعيت و مقدار مواد حاوي آزبست و يا مواد احتمالاً حاوي آزبست در ساختمان يا تجهيزات مي باشد را نگهداري نمايد. چنين مداركي بايد تا پايان مدت مالكيت حفظ و به مالكان بعدي منتقل گردد.

3-2-8-1: صاحبان تجهيزات و ساختمان بايد كارفرماي  كارگران و كارفرمايان نيز بايد كارگراني كه وظيفه نظافت محيط هايي كه مواد حاوي آزبست و مواد احتمالاً حاوي آزبست را بعهده دارند در مورد وجود و موقعيت اين مواد در چنين محيط هايي و احتمال تماس با آنها را حين فعاليت آگاه نمايند.

3-8-1- علائم خطر:

1-3-8-1- نصب علائم خطر:

علائم خطر بايد تهيه و در هر منطقه تحت كنترل د ر معرض ديد قرار گيرد. علاوه براين علائم خطر بايد نزديك به مناطق تحت كنترل نصب گردد تا هر كارگر قبل از ورود به منطقه علائم را خوانده و اقدامات حفاظتي مورد نياز را انجام دهد.

2-3-8- 1- مشخصات و علائم خطر:

1-2-3-8-1: علائم خطر مورد نياز در پاراگراف 3-8-1 اين بخش بايد در بر دارنده اطلاعات ذيل باشد.

- خطر

- آزبست

- خطر بيماري ريوي و سرطان

- فقط پرسنل مجاز

2-2-3-8-1: بعلاوه در جايي كه استفاده از ماسك هاي تنفسي و لباس هاي محافظ در منطقه تحت كنترل طبق اين بخش لازم است علائم هشدار دهنده بايد شامل موارد ذيل باشد.

- استفاده از ماسك و لباس محافظ در اين منطقه ضروري است.

3-3-8-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كارگراني كه در محيط هاي تحت كنترل و يا نزديك به آن كار         مي كنند علائم خطري كه طبق پاراگراف 1-3-8-1 اين بخش نصب شده است را درك مي نمايند. طرق اطمينان از درك كارگر ممكن است شامل نگارش به چند زبان مختلف و يا استفاده از طرح و تصوير باشد.

4-3-8-1: صاحب ساختمان بايد در قسمت ورودي به منطقه يا اطاقهاي ماشين آلات كه كارگران به آنجا وارد مي شوند و

/ 2 نظر / 223 بازدید
مهدی

سلام مطالب جالبی دارید در صورتی که خواستید تبادل لینک کنیم در مورد آزبست مطالبتون همون دستورالعمل ایمنی ازبست امریکاست؟؟؟