خطرات پاك كننده هاي شيميايي

خطرات پاك كننده هاي شيميايي

مقدمه

انواع مختلف مواد شيميايي مورد استفاده براي تميز كردن ساختمانها، بناها، مجسمه ها و.... از مواد اسيدي نظير اسيد كلريدريك (Hcl)، اسيد فسفريك (H3PO4)، اسيد نيتريك (HNO3) و يا قليايي نظير سود سوز آور (هيدروكسيد سديم - NAOH) و پتاس سوزآور (هيدروكسيد پتاسيم - KOH) ساخته شده است.

اين مقاله در صدد است تا با ارائه اطلاعاتي پيرامون مواد فوق گامي در جهت افزايش دانش كارگران و كاركنان مرتبط با اين مواد و همچنين مسئولان و مديران آنها بردارد.

 

1- مخاطرات و عوارض ناشي از تماس مداوم با پاك كننده هاي شيمايي

پاك كننده هاي شيميايي مي توانند سبب بروز بيماريهاي و عوارض جدي بر سلامت و بهداشت افراد گردند كه اهم آن به شرح ذيل مي باشد:

تماس پوستي: در هنگام تماس اين مواد با پوست اسيدها و قلياهاي موجود سبب سوزش پوست گرديده كه اين حالت اغلب در مدت زمان طولاني تماس، به كرات اتفاق افتاده و بهبود و التيام آن نيز در طولاني مدت صورت مي گيرد.

استنشاق نيوم ها و ذرات غبار حاوي مواد پاك كننده: محلولهاي غليظ اسيد ها و قلياها ممكن است سبب توليد و انتشار نيوم هاي سمي با قدرت تخريبي بالا شود كه اين امر به خصوص در هنگام كاربرد اسپرهاي حاوي اين مواد كه داراي بيشترين حجم توليدي ذرات معلق، حاوي مواد پاك كننده سمي و با قدرت تخريبي بسيار بالا  مي باشند، مشهورتر است.

محلولهاي غليظ كه از آنها محلول رقيق ساخته مي شود بيشترين خطر استفاده را بهمراه دارند اما حتي محلولهاي رقيق نيز مي توانند سبب حوادث و صدمات جدي گردند . اين امر بويژه در محلولهاي HF و در هنگام تماس با پوست بيشتر ديده شده و حتي محول رقيق شده آن نيز مي تواند سب سوزشي هاي دردناك و خطرناك گردد، مشاهده گريده كه اغلب كارگران تا 24 ساعت پس از تماس با مواد فوق سوزش و درد ناشي از آن  را احساس نكرده اند.

2- موارد استفاده

كاربرد پاك كننده هاي شيميايي بعنوان يكي از موضوعات مطرح شده در آئين نامه هاي بهداشتي1 COSHH مي باشد (آئين نامه كنترل مواد و اجسام شيميايي خطرناك -2002).

كارگراني كه در تماس با پاك كننده هاي شيميايي هستند بايد از كليه اطلاعات و مخاطرات مرتبط با اين مواد كه توسط كارخانجات توليد كننده و يا واردكنندگان مطرح مي گردد آگاه گردند.

اسيد ها و قلياها خاصيت خورندگي، پوسانندگي و تخريبي بالا داشته و كارخانجات توليد كننده  و يا واردكنندگان تجهيزات در هنگام تهيه و نصب ابزارها و دستگاهها بايستي بررسي نمايند كه آيا امكان استفاده از پاك كننده هاي شيميايي به منظور  تميز نمودن اين دستگاهها وجود دارد و همچنين كليه اسيدها و قلياهاي غليظ بايستي حاوي دفترچه هاي راهنماي نكات ايمني و توصيه هاي بهداشتي به منظور استفاده صحيح را دارا باشند.

3- ارزيابي و اقدامات احتياطي و پيشگيرانه

1-3 جلوگيري از تماس مداوم

توجه كنيد كه آيا مواد شيميايي خورنده بايستي بطور مداوم مصرف گردد، طبق آئين نامه هاي CDM1 براي تعدادي از مواد خطرناك جايگزيني وجود نداشته وحتي برداشتن و مصرف اين مواد خالي از خطر نمي باشد لذا بايستي در هنگام استفاده از آنها ملاحظات ويژه اعمال شده و ميزان مصرف اين محصولات خطرناك طي استانداردهاي قابل قبول به حداقل برسد.

به هر حال اگر مجبور به استفاده از اسيدها و قلياهاي خورنده باشيد محلولهاي كاملاً رقيق را كه مي تواند اثرات پاك كنندگي داشته باشد را انتخاب كنيد، بهتر است از محصولات رقيق شده اختصاصي كه توسط كارخانجات و وارد كنندگان از محلولهاي غليظ تهيه شده اند استفاده كنيد.

2-3 كنترل تماس

اگر شما بايد خود عمل رقيق كردن اسيد ها و قلياهاي غليظ را انجام دهيد، اين عمل بايد در محلي با تهويه مناسب، منظور خروج فيوم ها و ذرات معلق از محيط كار صورت گيرد (به طور مثال تحت شرايط كنترل شده در انبارها و مخازن) و اسيد ها و قلياهاي غليظ بايد با استفاده از تجهيزات نشاندار و مهر موم شده و معتبر با استفاده از پمپ هاي مخصوص رقيق شود.

به ياد داشته باشيد كه هميشه اسيد يا قليا را به آب اضافه كنيد و هرگز آب را به اسيد و يا قليا اضافه نكنيد ، حال ماده رقيق شده را به ظروف ويژه انتقال دهيد و فراموش نكنيد كه اين عمل بايد هميشه در سطح زمين انجام گيرد، همچنين از بكار بردن اسپري خودداري كرده و از وسايلي كه همراه با محفظه هاي جانبي است استفاده كنيد.

3-3 تجهيزات حفاظت فردي (PPE)

از وسايل استحفاظي مناسب براي محفاظت از پوست ، صورت، چشم و .... در مقابل مواد خورنده استفاده كنيد كه شامل موارد ذيل مي باشد:

محافظ چشم (عينك هاي حفاظتي كه دور چشم را به طور كامل مي پوشاند)

دستكش هاي بلند و يا دستكش هاي داراي بافت سيمي

چكمه هاي ضد آب و ضد مواد شيمايي

لباس كار و پيش بندهاي حفاظتي كه در هنگام حمل اسيد يا قلياي غليظ پوشيده مي شوند بايستي بقدري بلند باشد كه تا قسمت بالاي چكمه ها را بپوشاند.

تجهيزات حفاظت تنفسي 1(RPE) كه هنگام حمل اسيد و يا قلياي غليظ و يا تميز كردن سطوح توسط اسپرهاي حاوي مواد شيميايي و يا هنگام كار در فضاي بسته مورد مصرف قرار مي گيرد.

براي اطمينان از كاركرد مناسب تجهيزات حفاظتي در برابر مواد خورنده با كارخانجات توليد كننده و يا عرضه كنندگان اين تجهيزات مشورت نماييد. همچنين در مورد نحوه استفاده صحيح و محدوديت هاي ايجاد شده توسط اين تجهيزات بايستي به افرادي كه از آن استفاده مي نمايند آموزشهاي لازم را ارائه نمود.

تجهيزات حفاظت فردي را بايد تميز و در شرايط خشك و دور از مواد شيميايي قرار دارد و بهتر است كمد مناسبي به منظور نگهداري اين وسايل تهيه كنيد.


4 – بهداشت

مطمئن شويد كه تجهيزات حفاظتي به طور مناسب تميز مي شود حتماً قبل از تميز نمودن تجهيزات ، آنها را از لحاظ وجود سوراخ و يا هرگونه بريدگي در دستكش ها (بخصوص سرانگشتان) كنترل نمائيد ، كليه لباس هاي آلوده بايستي توسط كاركنان ماهر قبل از استفاده مجدد شسته ، خشك شده و اتو گردند.

لباس هاي با آلودگي زياد بايد يك بار جداگانه شسته شده و سپس همراه با لباس هاي ديگر مجدداً شسته خشك شده و اتو گردند، لباس هايي كه با اسيد فلئوريدريك (HF) و يا ديگر اسيدهاي غليظ آلوده شده ابتدا بايد توسط محلول سديم بيكربنات 1(NAHCO3) به منظور خنثي نمودن اسيدروي لباس شسته شود.

كارگران بايد از تماس با تجهيزات آلوده پرهيز كنند، به طور مثال آنها نبايد محفاظ صورت را بادستكش هاي آلوده بردارند چرا كه تماس آنها با صورت موجب سوختگي هاي سطحي مي گردد.

سرويس هاي بهداشتي بايد در دسترس كليه كارگران بوده تا آنها بتوانند دست ها و صورتشان را در انتهاي كار و قبل از خوردن ، آشاميدن و يا سيگار كشيدن و توالت رفتن بشويند ، همچنين بهتر است محيط كار داراي حمام و دوش بوده تا كارگران در انتهاي كار روزانه از آنها استفاده نمايند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5- حفاظت عمومي

لازم است كليه كاركناني كه به طور مستقيم با پاك كننده هاي شيميايي در تماس نيستند نيز در هنگام استفاده و تماس با مواد شيميايي محافظت گردند ، اين امر مي تواند مطابق موارد ذيل باشد :

الف) تمامي پنجره ها ،درها و... را به منظور محفاظت كاركنان داخل ساختمان بسته و دزرگيري نماييد .

ب) استفاده از اسپري را ممنوع كرده و هنگام ورزش باد از انجام كار خودداري كنيد . زيرا وزش باد و جابجايي هوا ممكن است سبب پراكنده شدن گرد و غبار حاوي ذرات مواد شيميايي در هوا و ميزان آن را افزايش دهد .

ج) هنگام استفاده از پاك كننده هاي شيميايي براي تميز كردن نماها و در و پنجره هاي بيروني ساختمان باستي كليه معابر بوسيله سرپوش حفاظتي با عرض و استحكام كافي پوشيده و اطمينان يابيد كه عابران و رهگذران از مسير ايمن عبور مي نمايند، همچنين در كنار اين معابر بايستي علائم هشدار مناسب نصب گردد (مشورت با سازمان ها و ارگانهاي وابسته به راهنمايي و رانندگي بخصوص در هنگام كار در كنار پياده روها و بزرگراهها ضروري است) همچنين كانالهاي فاضلاب  بايستي تحت هر شرايطي پوشيده و حفاظ گذاري گردند.

د) تخته ها در داربست ها و سكوها بايستي توسط بست ها و پيچ هاي اضافي به طور كامل و بدون هيچ درز و شكافي در كنار هم قرار گيرند، اين امر بخصوص در هنگام وزش باد شديد الزامي است .

هـ) انتهاي باز لوله هاي داربست ها بايد قبل از شروع كار بسته و كلاهك گذاري گردد.

و) مايعات با قابليت سرريزي بايستي به ميزاني جمع گردد كه روي محل عبور ، جريان پيدا نكند (‌مشورت با سازمانها و مراجع ملي و محلي و ارگانهاي ذيربط در زمينه شبكه آب و فاضلاب و به منظور جلوگيري از نفوذ آلودگي به آب شرب الزامي است )

ز) پاك كننده هاي شيميايي را در مكانهاي مناسب و ايمن ذخيره كرده تا از دسترس افراد ناآشنا دور باشد ، همچنين در هنگام ذخيره سازي توجه كنيد كه اسيدها هميشه بايد در فضايي جدا از قلياها انبار گردند .

ح) بايستي در هنگام مصرف و حمل بشكه هاي حاوي اسيد و قليا كليه احتياطات لازم انجام پذيرد.

6. پس از استفاده

پس از كار با مواد پاك كننده بايستي درون و بيرون لوله ها داربست و كليه خروجي ها با آب شسته شود (‌ببينيد بند ج) همچنين كليه تجهيزات نيز بايستي با آب شسته شده تا به مرور زمان اسيد و قلياهاي موجود در اين مواد باعث تخريب ، پوسيدگي و سوراخ شدن آنها نگردد.

در هنگام سر ريز شدن مايعات و پاك كننده هاي حاوي مواد اسيدي و ياقليايي و به منظور جلوگيري از اثرات جانبي كه معمولاً اينگونه مواد شيميايي دارا مي باشند با آب فراوان سطح مورد نظر را بشوييد مگر اينكه اين مواد حاوي HF يا اسيدهاي غليظ باشد كه در اين صورت در ابتدا آنها را با آهك (هيدروكسيد كلسيم- Ca(OH)2) خنثي كنيد و ابزار تجهيزاتي كه ممكن است با مواد HF آلوده شده باشد را نيز با روش فوق تميز كنيد . اما كليه سطوح خلل و فرج دار و پر منفذ مانند چوب يا بسته بندي هاي اسفنجي بايستي سوزانده و در يك مكان محصور دفن گردد.

7. كمك هاي اوليه

افرادي كه تحت تاثر بخارات متصاعد شده از پاك كننده هاي شيميايي قرار مي گيرند بايستي به منظور انجام كمك هاي اوليه و مراقبت هاي بهداشتي به بيرون و هواي آزاد منتقل شوند . در اغلب موارد  كمك هاي اوليه شامل شستشوي دست ، صورت و ديگر نقاطي كه بيشترين ميزان تماس با بخارات را داشته اند مي باشد .

تذكر : سوختگي هاي ايجاد شده توسط HF احتياج به كمك هاي اوليه و درمان هاي ويژه دارد .

لازم به ذكر است كليه پيمانكاران ، سازمان ها و بيمارستان هاي اطراف مناطق و كارخانجاتي كه از HF در محيط كار استفاده مي كنند بايستي از مخاطرات آن آگاه بوده و امكانات و داروهاي ويژه به منظور استفاده در سوختگي هاي HF بايستي در اورژانس  بيمارستان ها و مراكز فوق وجود داشته باشد . اگر داروهاي ويژه در محل كار نگهداري مي شود ، مسئولين ارائه كمك هاي اوليه بايد در مورد نحوه استفاده از اين دارو آموزش هاي لازم را ببينند.

 

 

 

 

 

 

 


health Regulation COSHH :Control of Substances Hazardous to 1

  CDM: Construction ,Duty,Management1

  RPE: Respiratory Protective Eguipment1 

1  محلول NAHCO3 بايستي هميشه در دسترس بوده و اين امر هنگام استفاده از محلولهاي حاويHF از اهميت زيادي برخوردار است

/ 0 نظر / 26 بازدید