ايمنی تستهای پرفشار

ايمنی تستهای پرفشار high pressure safety

پس از قرار دادن لوله های زير زمينی يا روزمينی برای اطمينان از نداشتن نشتی واشکال فنی لوله ها توسط تستهای مختلف مورد آزمون قرار ميگيرنداز جمله اين تستها تست هايدرو تست می باشد که با توجه به فشار بالای درون لول ها خطرات وريسک بالای دارد در صنايع مختلف گاهی اوقات به دليل بی توجهی به اصول ايمنی هنگام هايدروتست حوادث ناگواری رخ داده است رد اينجا موارد ايمنی هنگام هايدروتست بررسی ميشود .نحوه انجام کار بدبن گونه می باشد که لوله های زير يا روزمينی underground piping /above ground piping  پس از انجام تمامی مراحل کار back filling (ريختن خاک روی لوله بعنوان عايق گرمايی )لوله را section بندی کرده وفشار تست را محاسبه کرده وسپس لوله را از آب پر نموده وبه فشار تست می رسانيم البته قبل از کار بايد لوله را هواگيری نمود موارد ايمنی کار عبارتند از :

۱-گرفتن مجوز شروع کار work permit از واحد ايمنی

۲-زدن ماده ضد زنگ به لوله (گاهی مواقع کارگران هنگام تماس با آب محتوی ضد زنگ دچار عوارض پوستی ميشوند که می بايست توصيه های بهداشتی لازم داده شود ضمنا از تماس اين آب با چشم خودداری شود )

۳-تميز کردن داخل لوله قبل از پر کردن توسط آب به کمک قطعاتی به نام پيک که از يک طرف لوله ارسال واز طرف ديگر آشغالها خارج ميشود وسپس پيک را تحويل ميگيرند .

۴-ارسال پيک اندازه گيری دهانه داخلی لوله برای اطمينان از سالم بودن بدنه لوله

۵-نصب تابلوهای هشدار دهنده وايمنی اطراف محل کار

۶-barricade ,barrier نمودن اطراف محل

۷-warning tape حتما اطراف محل کشيده شود .

۸-safety valve شير ايمنی حتما نصب شود

۹-مانومتر وتمامی گيج ها کاليبره شوند ومدارک نگهداری شود .

۱۰-هنگام تست از ورود افراد وپرسنل حتی بازرسان به محل جلوگيری شود .

۱۱-فشار طبق procedure وبه آرامی بالا برده شود .

۱۲-از سفت کردن پيچ ومهره ونشتی گيری هنگام کار اکيدا خودداری شود .

۱۳-به کارگران وپرسنل اطراف محل اطلاع داده شود .

۱۴-حداقل ۳ مانومتر می بايد برای کنترل فشار تعبيه شود .

۱۵-در صورت بروز هرگونه مشکلی در حين کار تا حصول شرايط ايمن کار متوقف شود .

پس از پايان کار دو سر لوله با پليت که به آن جوشکاری ميشود tack weld  زده شود .

/ 0 نظر / 35 بازدید