علیرضا جعفری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا جعفری
آرشیو وبلاگ
      ايمنی و بهداشت حرفه ای ()
حفاظت- حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك نویسنده: علیرضا جعفری - ۱۳۸٦/٢/٢

حفاظت- حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك

1- مقدمه

رها كردن ضايعات خطرناك در محيط، بدون رعايت اصول بهداشتي از خطرات زيادي برخوردار بوده و در اين رابطه آژانس حفاظت محيط زيست (EPA)[1] در تاريخ 1995 اعلام كرد كه حدود 277 ميليون تن ضايعات خطرناك را حمل و معدوم نموده است. همچنين سازمان بازيافت و حفاظت منابع (RCRA)[2] خاطرنشان مي كند كه ضايعات خطرناك مشكلات ايمني و بهداشتي جدي براي انسانها، حيوانات و حتي محيط زيست ايجاد مي كند.

بر طبق تعريف، ضايعات خطرناك مواد شيميايي دور ريز، سمي، قابل اشتعال و خورنده هستند كه           مي تواند سبب ايجاد آتش سوزي، انفجار و آلودگي هوا، آب و زمين گرديده و در هنگام ذخيره، مصرف و يا حمل و نقل و حتي در هنگام تماس با تمامي مواد يا آلاينده ها خطرساز باشد.

بعلت جدي بودن خطرات ايمني و بهداشتي وابسته به ضايعات خطرناك، OSHA[3] استانداردي مرتبط با موضوع فوق تحت عنوان حفاظت، حمل و نقل و ذخيره سازي ضايعات خطرناك تهيه نموده كه استاندارد فوق براي حفاظت كارگران شاغل در محيط هاي فوق و براي كمك به حمل صحيح ضايعات خطرناك بطور ايمن تهيه گرديده است. لازم بذكر است اين استاندارد براي كارگران وابسته به شهرداري و خدمات شهري نظير كاركنان آمبولانس ها، آتش نشانها و ايستگاههاي آتش نشاني محلي، خالي از فايده نخواهد بود.

استاندارد فوق همچنين الزمات OSHA پيرامون حمل ضايعات خطرناك و اقدامات ايمني در مكانهاي مرتبط با ضايعات در هنگام توليد، مصرف و يا ذخيره سازي (TSD)[4] و در مجموع اقداماتي كه كارفرما بايد براي حفاظت، ايمني و بهداشت كارگران در چنين محيط هايي انجام دهد را ارائه نمايد.

2- ديدگاهها

اين استاندارد كارگراني را كه در تماس با ضايعات خطرناك و غيرقابل كنترل در هنگام توليد، مصرف يا ذخيره سازي هستند در بر مي گيرد.

3- مفاد استاندارد

1-3 برنامه هاي حفاظتي و بهداشتي در محيط كار

براي كاهش بيماريها و حوادث ناشي از تماس با ضايعات خطرناك تهيه يك برنامه جامع ايمني و بهداشتي كه فراهم آورنده محيط كاري سالم و ايمن باشد لازم و ضروري است، بنابراين، اين استاندارد كارفرما را ملزم به اجراي يك برنامه ايمني و بهداشتي به منظور شناسايي، ارزيابي و كنترل مخاطرات ايمني و بهداشتي نموده و اقدامات ايمني و حفاظتي در هنگام توليد، ذخيره و مصرف ضايعات خطرناك را اعمال نمايد. برنامه فوق بايد شامل اطلاعات ويژه بوده و منطبق بر موضوعات ذيل باشد:

- تصميمات و اقدامات كاري سازمان دهي شده

- كنترل و ارزيابي محيط كار

- آموزش و اطلاع رساني

- تجهيزات حفاظت فردي

- دستگاههاي اعلام خطر

- روش هاي پاكسازي و رفع آلودگي

- اقدامات اضطراري

برنامه ايمني و بهداشتي فوق بايد به طور مرتب و دوره اي ارزيابي شده و به روز گردد. همچنين اين برنامه بايد در دسترس كليه كارگران ثابت و يا كارگران موقت و جايگزين قرار داده شود، كارفرمايان بايد كارگران ثابت، موقت و نمايندگان آنها را در هنگام ورود به محيط كار و حتي قبل از آن از وجود آتش سوزي، اشتعال و انفجار آگاه نمايند.

1-1-3 طرح اوليه

در برنامه كنترل ضايعات خطرناك طرح اوليه از جايگاه خاصي برخوردار بوده و خطرات موجود در چنين محيط هاي كاري را كاهش خواهد داد. يك طرح و نقشه بايد تمام موضوعات كلي، برنامه ها و اقدامات كنترلي و... را دربرگرفته و راهكارهايي به منظور اجراي اصول ايمني و بهداشتي ارائه دهد، طرح و نقشه وظايف كارگران را در قبال برنامه هاي ايمني و بهداشتي مشخص كرده و بايد شامل موارد ذيل باشد:

- ارتباط متقابل سرپرستان و كارگران و وظايف آنان

- عناوين و اسامي سرپرستان پروژه هاي مرتبط با ضايعات خطرناك

علاوه بر موارد فوق در نقشه و طرح، ساختار سازمان و وظايف محيط هاي كاري بايد تعريف شده و موضوعات ذيل بايد در چهارچوب فوق پيش بيني گردند:

- تميز كردن محيط هاي كاري و راهكارهاي ايمني و حفاظتي مرتبط با آن.

- تعريف وظايف كاري، موضوعات مرتبط و روش هاي انجام آن.

- الزامات قانوني و اداري در جهت استفاده از تجهيزات حفاظت فردي.

- آموزش چگونگي استفاده از وسايل و ابزار آلات، بخصوص تجهيزات حفاظت فردي.

- لزوم ارزيابي و نظارت پزشكي و بهداشتي.

لازم به يادآوري است كه در كليه موارد ارتباط لازم بين وظايف معمول و فعاليت هاي ويژه بايد در طرح اوليه اعمال گردد.

2-1-3- كنترل و ارزيابي محيط

يكي از الزامات مهم براي ايمني و بهداشت كارگران، ارزيابي محيط به صورت دوره اي مي باشد. ارزيابي محيط كار به منظور شناسايي خطرات محيطي و به منظور انتخاب راهكارهاي حفاظتي مناسب مي باشد.

ارزيابي و كنترل محيط كار ضروري بوده و بايد از افراد ذي صلاح و آموزش ديده براي اين كار استفاده شود. اين ارزيابي بايد شامل تمامي شرايط مورد انتظار كه خطرناك براي زندگي و يا سلامتي كارگران بوده و يا ممكن است باعث صدمات جدي به كارگران (نظير ورود، به فضاهاي بسته يا موقعيت هاي داراي خطر اشتعال و انفجار و بخارات و ... ) شود. همچنين ارزيابي فوق بايد شامل موارد ذيل باشد:

موقعيت محيطي، موقعيت جغرافيايي، مسيرهاي ارتباطي از طريق هوايي و يا زميني، راهها و مسيرهاي عبور مواد خطرناك كه قابليت انتشار دارند، زمان مورد نياز براي انجام وظايف، موقعيت هاي كاري و           تيم هاي انجام اقدامات اضطراري و فوري.

ارزيابي هاي مجدد و دوره اي بايد همچنين موقعيت خطوط توليد، ذخاير و مقادير مصرفي را بازبيني نموده و تغييرات را با توجه به شرايط فوق اعمال نمايند. كنترل فعاليت كارگران و تجهيزات مورد استفاده يك اصل مهم در برنامه ريزي ايمني و بهداشت بوده و از ميزان آلودگي و خطرات محيط كار خواهد كاست. همچنين اطلاعات ذيل در هنگام ارزيابي مفيد خواهد بود:

نقشه ها و طرح ها، مناطق و محيط هاي كاري، ارتباطات محيطي، تجارب كاري مرتبط با ايمني، اسامي مكانها و تلفن نزديك ترين مراكز درماني و پزشكي.

استفاده از يك سيستم حمايتي بعنوان يكي از اقدامات ارزيابي حفاظتي براي كمك و نجات كارگري كه بيهوش، گرفتار و يا ناتوان در محيط كار (بخاطر ايجاد حادثه) گرديده مي تواند در كاهش حوادث و خطرات نقش مهمي را ايفا نمايد.

در چنين سيستم حمايت دو كارگر بايد از موقعيت هاي كاملاً يكساني برخوردار باشند كه اگر يكي از آنها در موقعيت هاي خطرناك گرفتار گرديد، ديگري بتواند براي كمك او اقدام نمايد.

3-1-3 تدابير ويژه حفاظتي و بهداشتي

تدابير ويژه حفاظتي و بهداشتي، يك برنامه مكمل است كه به منظور حذف مخاطرات بهداشتي و ايمني پيش بيني شده و اينچنين برنامه ريزيها بايد شامل تمامي الزامات ايمني وبهداشتي باشد. براي مثال روشهايي براي ورود به فضاهاي بسته و محدود، آگاهي هاي فردي و محيطي، نمونه گيريهاي محيطي و برنامه هاي مورد نياز به هنگام سقوط و ريزش و خطرات موجود در محيط كار.

برنامه هاي ايمني و بهداشت محيطي همچنين بايد شامل ثبت خطرات هر بخش به طور مجزا بوده تا در صورت لزوم و در هنگام نياز مورد استفاده قرار گيرد. همچنين بازرسي هاي ايمني و بهداشتي دوره اي بايد از محيط هاي داراي نقص و كاستي انجام شده و بررسي گردد كه آيا چنين نقايصي تصحيح           گرديده اند و يا خير.

4-1-3 آموزش و اطلاع رساني

آموزش و اطلاع رساني به عنوان بخشي از برنامه هاي ايمني و بهداشت مطرح بوده و كارگران بايد ملزم به استفاده از ابزار و وسايل حفاظت فردي گردند. همچنين براي آگاهي كارگران (حتي مناقصه كاران، مقاطعه كاران ويا جانشينان آنها) ضايعات خطرناك، ميزان مواجهه و ميزان حفاظت در برابر آنها نيز بايد اعلام گردد.

كارفرمايان همچنين ملزم به تهيه تجهيزات حفاظت فردي مدرن، پيشرفته و جديد بوده كه اين امر باعث حفاظت بيشتر كارگران در مقابل تماس با ضايعات خطرناك نظير حباب ها، جاذب ها و مواد شيميايي خنثي مي باشد.

چنين آموزش هايي كارگران را از خطرات بالقوه (پنهاني) آگاه نموده و دانش لازم و مهارت مورد نياز براي اجرا در محيط هاي كار به منظور كاهش مخاطرات را مهيا مي كند. كارفرمايان بايد برنامه آموزشي به منظور شناسايي مخاطرات براي تمامي كارگران و سرپرستان آنها اجرا نمايند و در اين امر آموزش استفاده از تجهيزات تنفسي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.

كارگران در تمامي موقعيت هاي محيطي نبايد اعمال مرتبط با ضايعات خطرناك را انجام دهند مگر آنكه آموزش ديده و داراي گواهي نامه رسمي از بازرسان فني باشند. تمامي مسئولان اقدامات اضطراري و فوري بايد در كلاس هاي بازآموزي ساليانه شركت نموده و همچنين كليه كاركنان نظير پرسنل مسئول، آتش نشانها،  كميته هاي ايمني و حفاظت و مسئولان بررسي حوادث به منظور تشخيص و شناسايي مخاطرات و ريسك* و چگونگي استفاده از وسايل استحفاظ فردي از آموزش ويژه برخوردار گردند. (جدول 1 و 2). كارگران و كاركناني كه آموزش‌هاي ويژه (ببينند جدول1) را دريافت مي‌كنند بايد پس از اتمام دوره‌هاي فوق مدارك مبني بر موفقيت در آموزش‌هاي فوق را دريافت نمايند و اگر كارگران به كار ديگري در محيطي متفاوت انتقال يابند آموزش‌هاي فوق احتياج نيست تكرار گردد. 

جدول 1

برنامه آموزشي كاركنان

تميز كردن و پاكسازي ضايعات خطرناك

 

كاركنان روزكار

40 ساعت آموزش عمومي و پايه

24 ساعت آموزش تخصصي

8 ساعت بازآموزي ساليانه

 

كاركنان موقت روزكار (با كمترين تماس)

24 ساعت آموزش عمومي و پايه

8 ساعت آموزش تخصصي

8 ساعت بازآموزي ساليانه

 

كاركنان محيط هاي كاري هفتگي و...

24 ساعت آموزش عمومي و پايه

8 ساعت آموزش تخصصي

8 ساعت بازآموزي ساليانه

سرپرستان و مديران بخش هاي ذيل

 

كاركنان ثابت روزكار

40 ساعت آموزش عمومي و پايه

24 ساعت آموزش تخصصي

8 ساعت مديريت حمل و نقل ضايعات خطرناك به منظور حذف مخاطرات

8 ساعت بازآموزي ساليانه

 

كاركنان موقت روزكار (با كمترين تماس)

24 ساعت آموزش عمومي و پايه

8 ساعت آموزش تخصصي

8 ساعت مديريت حمل و نقل ضايعات خطرناك به منظور حذف مخاطرات

8 ساعت بازآموزي ساليانه

 

كاركنان محيط هاي كاري هفتگي و ...

24 ساعت آموزش عمومي و پايه

8 ساعت آموزش تخصصي

8 ساعت مديريت حمل و نقل ضايعات خطرناك به منظور حذف مخاطرات

8 ساعت بازآموزي ساليانه

كاركنان بخش هاي توليد، مصرف و ذخيره سازي

كاركنان بخش عمومي

24 ساعت آموزش عمومي و پايه و يا معادل آن

8 ساعت بازآموزي ساليانه

كاركنان بخش هاي اضطراري و فوق العاده

آموزش ساليانه

جدول 2

سطوح آموزشي

كاركنان بخش هاي اقدامات اضطراري و فوق العاده

كاركنان سطح 1

بازآموزي ساليانه همراه با آموزش عملي

كاركنان سطح 2

8 ساعت آموزش پايه سطح 1

بازآموزي ساليانه، همراه با آموزش عملي

تكنسين* hazmat (سطح 3)

24 ساعت آموزش پايه سطح 2

بازآموزي ساليانه همراه با آموزش عملي

كارشناس hazmat (سطح 4)

24 ساعت آموزش پايه سطح 3

بازآموزي ساليانه، همراه با آموزش عملي

به هرحال كارگران بايد تمامي آموزش هاي لازم و مكمل را به منظور انجام كار ايمن در محيط‌هاي جديد دريافت كنند.

5-1-3 تجهيزات حفاظت فردي

اين استاندارد بيشترين تلاش را براي توسعه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي براي تمامي كارگران و كاركنان در محيط‌هاي كاري مرتبط با ضايعات خطرناك انجام مي‌دهد، بر طبق اين استاندارد، تجهيزات حفاظت فردي، چگونگي استفاده از آنها و بازرسي مرتب از وسايل فوق بايد در كليه آموزش‌ها مطرح گردد.

كارفرمايان همچنين بايد كارگران را ملزم به استفاده از تجهيزات حفاظت فردي در مكانهايي كه روش‌هاي كنترل مهندسي به منظور كاهش تماس كارگران و يا قرارگرفتن در زير حد تماس مجاز غيرممكن است، نمايند. تجهيزات حفاظت فردي بايد با توجه به محدوديت‌هاي محيطي، شرايط ويژه كاري و مخاطرات بالقوه (پنهاني) موجود در محيط كار انتخاب شوند، كارفرمايان بايد كارگران را با تجهيزات حفاظتي تنفسي مناسب و يا محفظه‌هايي با هواي سالم كه كارگران در آنها قرار مي‌گيرند محافظت نمايند.

6-1-3  دستگاههاي اعلام خطر

آلودگي‌هاي هوايي مي‌تواند عاملي خطرناك براي ايمني وبهداشت كارگران بوده و كارفرما بايد آگاهي لازم را قبل از ورود به محيط‌هاي كار با ضايعات خطرناك غيرقابل كنترل به منظور شناسايي مخاطرات بدهد. (نظير محيط‌هاي داراي كمبود اكسيژن) همچنين در مكانهايي كه محتوي تركيبات سمي بالاي حد مجاز باشد، دانستن اطلاعات دقيق و معرفي عناصري كه موجب آلودگي مي‌گردند به منظور رسيدن به اهداف ومقاصد ذيل مفيد مي‌باشد:

- انتخاب تجهيزات حفاظت فردي

- مكانهايي كه احتياج به حفاظت وكنترل دارند

- تشخيص اثرات بهداشتي بالقوه(پنهاني) در هنگام تماس‌ها

- كنترل‌‌هاي پزشكي و بهداشتي ويژه

هنگامي كه عمل تميز كردن ضايعات خطرناك آغاز مي‌شود. كارفرما بايد بطور مرتب و دوره اي كارگراني را كه در تماس بيشتري با اجسام و تركيبات خطرناك هستند را آگاه نموده و همچنين حدود تماس مجاز را به آنها اطلاع دهد.

7-1-3  نظارت پزشكي و بهداشتي

براي تشخيص و تعيين آگاهي بهداشتي متناسب با كار كارگران مرتبط با ضايعات خطرناك يك برنامه نظارت پزشكي و بهداشتي ضروري بوده و مي‌تواند كارفرما را براي تهيه يك برنامه نظارت پزشكي مبتني بر موارد ذيل ياري دهد:

- تمامي كارگراني كه با تركيبات خطرناك بيش از حدمجاز درتماس بوده و اين زمان از 30 روز در سال فراتر مي‌رود.

- كارگراني كه با وجود استفاده از تجهيزات تنفسي براي بيشتر از 30 روز در سال در تماس با تركيبات خطرناك بوده‌اند.

- كارگراني كه بدون استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مناسب در تماس با ضايعات خطرناك بيش از حد مجاز بوده و يا داراي علائم و نشانه‌هاي بيماري‌هاي ناشي از تماس با ضايعات خطرناك باشند.

تمامي آزمايشات بايد زير نظر يك پزشك متخصص و به صورت رايگان و در يك زمان مناسب انجام پذيرد. آزمايشات بايد شامل تاريخ، نشانه‌هاي مرتبط با تماس با اجسام و تركيبات خطرناك، استفاده يا عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردي موردنياز باشد. همچنين آزمايشات فوق بايد با توجه، موارد ذيل انجام گردد:

- در ابتداي ورود به كار و سپس ساليانه و يا با تأئيد پزشك معتمد هر دو سال يكبار

- در خاتمه وانتهاي كارê

- قبل از ارزيابي مجدد براي محيط‌هايي كه آزمايشات پزشكي احتياجي نيست در آنها انجام پذيرد. (عموماً محيط هاي اداري)

- آزمايشات پزشكي دوره‌اي در مكانهايي كه لازم است.

بايد هر چه سريعتر براي كارگران حادثه ديده و يا بيمار به واسطه تماس با تركيبات خطرناك و هنگاميكه در آنها نشانه هاي تماس بيش از حد مجاز با تركيبات خطرناك را نشان مي‌دهند, تدابير پزشكي و بهداشتي برقرار شود.

كارفرمايان بايد يك كپي از آزمايشات پزشكي و ضمايم آن، يك شرح از وظايف كارگران مرتبط و چگونگي تماس آنان، تجهيزات تنفسي، تجهيزات حفاظت فردي و يا هر اطلاعاتي كه از آزمايشات پزشكي قبلي وجود داشته را به كارگران داده و همچنين كارفرمايان بايد پرونده‌اي شامل نتايج آزمايشات پزشكي وكليه مواردي را كه امكان ريسك به خاطر تماس با مواد بالا رفته باشد را تهيه نمايند.

8-1-3  روش‌هاي پاكسازي و رفع آلودگي

روش‌هاي پاكسازي از تصميمات مهم ايمني و بهداشتي بوده و بايد قبل از اينكه كارگران وارد  محيط ‌هاي كاري مرتبط با ضايعات خطرناك گردند اجرا شود. همچنين كاركنان بخش‌هاي ايمني و بهداشتي بايد از رفع آلودگي كاركنان، لباس‌هاي آنان و تجهيزات مصرفي قبل از خروج از محيط كار مطمئن بوده و اگر لباس كار نسبت به مواد آلوده و خطرناك نفوذ‌پذير باشد كارگران بايد فوراً لباس هاي فوق را خارج كرده و دوش بگيرند، همچنين لباس هاي محافظ نفوذناپذير و تجهيزات حفاظت فردي بايد قبل از استفاده مجدد توسط كاركنان بخش ايمني و بهداشتي تميزو اتو شود و اگر اين كار امكان‌پذير نيست، بايد با لباس‌هاي ديگر جايگزين شود. كارفرمايان بايد به كليه افراد تأثير مواد خطرناك و تماس باآنها را اطلاع دهند. براي كارگراني كه پس از كار روزانه بايد دوش بگيرند، دوش مهيا شده و همين‌‌ طور اتاق‌هاي تعويض لباس فراهم گردد اين امر بايد منطبق با مفاد استاندارد (29CFR-1910-141-Subpartenvironmental Control) باشد.

علاوه بر آن، بجز كارگراني كه براي برداشتن تجهيزات و لباس‌هاي محافظ از اتاق‌هاي تعويض لباس انتخاب گرديده‌اند ساير افراد مجاز به انجام اين كار نمي‌باشند.

9-1-3  اقدامات اضطراري

اقدامات اضطراري از عناصر مهم برنامه ايمني و بهداشت بوده كه در به حداقل رساندن تماس نقش موثري دارد. اين استاندارد كارفرمايان را ملزم به انجام مديريت اقدامات اضطراري براي حفاظت كارگران از صدمات نموده و بايد شامل محيط‌هاي مرتبط با ضايعات غيرقابل كنترل در هنگام توليد، مصرف و ذخيره‌سازي و منطبق با موارد ذيل باشد:

- شناسايي موارد اضطراري

- كمك‌هاي اوليه و درمان‌هاي پزشكي و دارويي

- راهكارهايي براي مراقبت از كاركنان در چنين محيط هاي كاري

- محيط ها و مكان‌هاي امن

- ايمني و كنترل محيط

- راهكارهاي رفع آلودگي

- مسئوليت ها و پاسخگويي‌ها

- تجهيزات اضطراري و حفاظت فردي

- مسيرها و راههاي تخليه مواد و فاضلاب‌ها

علاوه بر مواردفوق، اين تصميمات بايد شامل موقعيت‌ هاي جغرافيايي محيطي، شرايط آب و هوايي، گزارش حوادث و اتفاقات به مراجع دولتي باشد. الزامات فوق همچنين بايد به طور مرتب بازنگري شده و مجهز به يك سيستم هشدار بوده تا با تغيير شرايط مورد استفاده قرار نگيرد. اقدامات اضطراري همچنين بايد براي بازرسي واستفاده توسط كارگران و نمايندگان آنها در دسترس بوده و همچنين كاركنان امداد و نجات به همراه كمكهاي اوليه و پشتيباني در دسترس باشند.

4- ساير ديدگاهها

چنانچه قبلاً اشاره گرديد، در بخشي از يك برنامه ايمني و بهداشت ويژه كارفرما بايد روش هاي كنترل و ارزيابي فني و مهندسي را كه مناسب و ويژه محيط كار بوده ايجاد نمايد. كنترل اين ارزيابي ها براي محافظت كارگران مناسب بوده كه در بخش هاي آتي به برخي از اين روش ها اشاره مي گردد:

1-4- كنترل و ارزيابي فني و مهندسي

كارفرما بايد تا جايي كه امكان پذير است كنترل ها و ارزيابي فني و مهندسي را به منظور كاهش تماس كارگران در زير حد مجاز انجام داده و اگر كنترل هاي فني و مهندسي امكان پذيرنيست، از روشهاي متمم و مكمل تجهيزات دروني نظير استفاده از كابين ها و تجهيزات خودكار بر روي حمل و نقل مواد خطرناك، خروج تمامي كارگران غير ضروري از محيط هاي كاري مرتبط با مواد خطر ناك، در برخي موارد خاص آب پاشيدن و مرطوب نمودن مواد و جايگزيني كارگران خلاف جهت وزش باد استفاده نمود.

2-4- حمل و نقل و برچسب گذاري بشكه هاي حاوي ضايعات خطرناك

كارفرمايان بايد قبل از حمل و نقل بشكه‌ها اطمينان يابند كه بشكه ها بر طبق مفاد آئين نامه (بخش هاي   264 و 265و300، CFR 40) EPA OSHA- و مقررات سازمان حمل و نقل DOT (بخش هاي 178-171، - 49 CFR) بوده و بازرسي و برچسب گذاري شده اند. همچنين بايستي محتويات بشكه هاي منهدم شده خالي شده و دور انداخته شوند. كارفرمايان بايد كارگران را با چگونگي عمل بازيابي مواد  آشنا نموده و تجهيزات مناسب آتش نشاني حتي براي آتش سوزي هاي كوچك در اختيار قرار دهند، اين امر بخصوص در هنگاميكه بخش هايي از بشكه داراي شكاف و روزن بوده و امكان ريزش مواد از آنها وجود دارد از اهميت خاصي برخوردار است، همچنين كارفرمايان بايد كارگران را از محتويات بشكه‌هاي برچسب گذاري شده، چگونگي برداشتن پوشش آنها، خطرات حمل و نقل آنها (بشكه هاي برچسب گذاري شده و حتي بدون برچسب) آگاه نمايند. انتقال بشكه‌ها بايد با يك برنامه ريزي مشخص انجام شده و مواد خطرناك از ساير مواد جدا شده و به درون بشكه هاي مخصوص انتقال يابند، همچنين بر  طبق استانداردهاي EPA بايد مكان و ميزان عمق زمين براي دفن و دور انداختن بشكه ها بطور صحيح محاسبه گردد. كارفرمايان بايد اطمينان يابند كه اصول ايمني و حفاظتي قبل از بازكردن يك بشكه (نظير استفاده از تجهيزات تنفسي مناسب) رعايت شده، تمامي تجهيزات الكتريكي از آلودگي محافظت گرديده و تمامي تجهيزات در پشت حفاظ و سد انفجار قرار گيرند.

 


  DOT = Department of trans portation

explosion barrier : يك حفاظ فيزيكي طبيعي يا ساخته دست انسان كه با ضخامت كافي و به منظور مقاومت در برابر يك انفجار نزديك طراحي و بنا مي شود.

فقط بايد از ابزار يا تجهيزات ضد اشتعال و انفجار استفاده شده و هنگام منفجر يا مشتعل نمودن ضايعات، بايستي اين عمل در يك مسافت دور و پشت يك حفاظ مناسب براي محافظت كارگران از حوادث و انفجارات انجام شود، علاوه بر اين ايستادن روي بشكه‌ها ممنوع بوده و بايد مراقبت ويژه از كارگري كه بشكه‌هاي مواد انفجاري و ضايعات حساس به شوك هاي الكتريكي Sensitive) (Shock و يا ضايعات آزمايشگاهي را حمل مي كنند انجام گيرد . همچنين كارگران بايد قبل از انفجار از موارد ذيل اطمينان يابند.

- كارگران اضافي را از محيط به خارج منتقل نموده باشند.

- از تجهيزات حفاظتي ضد اشتعال و انفجار و از حفاظ مناسب استفاده شده باشد.

- از تجهيزات ارتباطي مناسب نظير تلفن همراه و يا بي سيم مناسب ، خاموش كنندها و دستگاه هاي اعلام خطر كه با فرستادن علائم خاص، آغاز و يا پايان عمليات حمل و نقل و يا مشتعل نمودن ضايعات قابل اشتعال را اعلام مي كنند، استفاده شود.

اگر بشكه‌ها داراي برآمدگي و يا فرورفتگي بوده و يا مواد شيميايي بصورت رسوب بر روي سطوح بيروني بشكه‌ها مشاهده شود ، اين بشكه ها نبايد حركت و انتقال داده شوند مگر اينكه آلودگي هاي برداشته شده باشد و ضايعات آزمايشگاهي نيز بايد تنها توسط اشخاص با تجربه و ذي صلاح و در مكانهاي مخصوص قبل از حمل با كشتي باز شود. تمامي بشكه‌ها بايد به طور مناسبي بر چسب گذاري شده دسته بندي و حمل گردند. در هنگام حمل و نقل بايد تمامي مدارك مرتبط و راههاي خروجي كافي در دسترس بوده و حداقل تماس با ضايعات فوق انجام پذيرد.

3-4- رعايت اصول حفاظتي و بهداشتي در محيط هاي كاري كوتاه مدت (موقت)

محيط هاي كاري كوتاه مدت (موقت) بايد داراي دستگاههاي آب خوري مجهز به شيرهاي مجزا بوده و در كنار آنها از ليوانهاي يكبار مصرف و ظروفي براي جمع آوري ليوان هاي مصرف شده استفاده گردد. همچنين كارفرمايان بايد كليه مكانهايي را كه براي نوشيدن، شستن و پختن در محيط هاي كاري موقت ناايمن بوده را مشخص نمايند، چنين محيط كاري بايد مجهز به دستشويي (توالت) بوده و اين امر بايد با توجه به استانداردهاي محلي و ملي انجام شود مگر اينكه ايجاد چنين دستشويي (توالت) بر طبق مفاد چنين استانداردهايي مجاز نباشد.

كارفرمايان بايد سيستم تهويه مناسب و محيطي راحت براي استراحت كليه كارگران مهيا نموده و بعلاوه دوش ها و حمام هاي كافي براي كليه كارگران مهيا نمايند ، همچنين كارفرمايان بايد اطمينان يابند كه سرويس هاي تهيه غذا داراي پروانه كار بوده و از نظر بهداشتي تائيد شده مي باشند.

5- ثبت اطلاعات

كارفرمايان بايد كليه اطلاعات و آمار كارگران در تماس با ضايعات خطرناك را براي 30 سال و پرونده ها و معاينات پزشكي را براي بيش از 30 سال ثبت و نگهداري نمايند. پرونده هاي پزشكي و اطلاعات آمار و كاركنان و كارگراني كه براي كمتر از يك سال در كار فوق الذكر بوده اند؛ احتياج به نگهداري نمي باشد, اما كارفرمايان بايد كليه اطلاعات و آمارهاي فوق را در طي دوره كاري نگهداري نمايند.

كارفرمايان بايد كاركنان و كارگران را از وجود چنين آمار و اطلاعاتي مطلع نموده و كليه آمارها را بايد در دسترس آنان قرار دهند و هنگاميكه كارفرمايان تصميم به تغيير شغل و يا اتمام آن مي گيرند كارفرما و يا جانشينان او بايد كاركنان و كارگران را با كليه حقوق و اطلاعات موجود در پرونده هايشان از سه ماه قبل آگاه نمايند. پرونده هاي پزشكي و اطلاعات مرتبط با آن بايد بر طبق استاندارد ضايعات خطرناك تهيه شده و شامل موارد ذيل باشند.

- اسامي كاركنان و كارگران و بيمه هاي درماني آنان.

- گزارشات پزشكي و نتايج آزمايشات پزشكي.

- مشكلات و بيماريهاي كاركنان و كارگران در تماس با مواد خطرناك.

- اقدامات پزشكي انجام يافته به منظور بهبود بيماريها.

 1- EPA: Environmental Protection Agency

2- RCRA: Resource Conservation and recovery Act

3- OSHA: Occupational Safety and health Administration

4- TSD: treatment, Storage, Disposal

 

 

 

* Risk: احتمال (كم و يا زياد) وارد شدن آسيب به افراد توسط خطرات را ريسك مي نامند.

موادخطرناك                                                       hazmat= hazardous material  *

ê اگر از آخرين آزمايشات پزشكي كارگر در زمان فوق 6 ماه گذشته باشد.

  نظرات ()
مطالب اخیر به روز آوری اطلاعیه ایمنی حفاری آشنایی با لوزی شناسایی خطر کلید محافظ جان انسان اطلاعیه ۱۳۸٧/۱۱/٥ کنترل صدا دستورالعمل ساخت و برپا نمودن اسکلت فلـزی و بتنـی دستورالعمل ایمنـی درحرفه طناب بندی
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من مهندس قلعه نوعی مهندس حسن غلامی حمید ایمانزاده فرد آقای مهندس داور پرتال زیگور طراح قالب