علیرضا جعفری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا جعفری
آرشیو وبلاگ
      ايمنی و بهداشت حرفه ای ()
دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست نویسنده: علیرضا جعفری - ۱۳۸٥/۱٢/۱٤

قسمت دوم

5-1- حفاظت از سيستم تنفسي:

1-5-1- كليات:

كارفرما بايد براي كارگراني كه از ماسك تنفسي طبق مفاد اين بخش استفاده مي كنند ماسك هاي تنفسي مطابق شرايط اين پاراگراف تهيه نمايد. ماسك هاي تنفسي بايد در مواقع زير مورد استفاده قرار گيرد.

1-1-5-1: مواقعيكه اجراي كنترل هاي مهندسي و كاري لازم باشد.

2-1-5-1: كارهايي نظير نگهداري و تعمير كه در آن كنترل هاي مهندسي و كاري لازم نمي باشد.

3-1-5-1: اعمال كاري كه كنترل هاي كاري و مهندسي براي كاهش تماس كارگر در حد يا كمتر از متوسط سنجش زماني يا حد نوسان كافي نيست.

4-1-5-1: مواقع اضطراري

2-5-1- برنامه ماسك تنفسي:

1-2-5-1: كارفرما بايدمطابق با استاندارد29 CFR 1910 134(B) تا قسمت d [به جزء (iii) (1) d))  و (f) تا m))] برنامه حفاظت از سيستم تنفسي را به اجرا بگذارد.

2-2-5-1: كارفرما بايد ماسك هاي تنفسي قوي ، كاملاً اندازه و از نوع تصفيه كننده هوا را جهت جايگزيني با ماسك تنفسي با فشار منفي جدول 1 را فراهم نمايد تا در صورتيكه كارگر تمايل به استفاده از اين نوع را داشته باشد ماسك تنفسي با قابليت حفاظت مناسب در اختيار كارگر باشد.

3-2-5-1: اگر طبق آخرين مطالعه پزشكي ، پزشك تشخيص دهد كه كارگر قادر به استفاده از ماسك نيست يا اينكه ايمني و سلامت كارگر يا ديگر كارگران با استفاده از ماسك به مخاطره
مي افتد، هيچ كارگري ملزم به استفاده از ماسك هاي تنفسي نمي باشد. اين كارگران بايستي به كار ديگري گماشته شوند يا در صورتيكه توانايي انجام كار ديگري را دارند بايد فرصت انتقال به محل ديگر به آنها  داده شود. اگر امكان انتقال كارگر وجود داشته باشد كارفرماي آن قسمت بايد با قسمت قبلي يكي باشد اگر موقعيت جغرافيايي محل كار حفظ گردد، رتبه و سابقه و ميزان پرداختي كارگر نبايد تغيير كند.

6-1- وسايل و لباس كار حفاظتي:

1-6-1- تهيه و استفاده:

اگر هر كارگري در معرض آزبست بيش از متوسط سنجش زماني و يا حد نوسان باشد يا در جايي باشد كه احتمال سوزش چشم وجود داشته باشد كارفرما بايد به صورت مجاني وسايل و لباس كار را تهيه و مطمئن شود كه كارگر به شكل مناسب از آنها استفاده مي كند (مثال هايي از لباس و وسايل كار مناسب در ذيل آمده است ولي نبايد به اين موارد محدود شود) .

1-1-6-1: لباس سر هم يا ديگر لباس هاي كار يكسره  

2-1-6-1: دستكش ، سربند و گتر

3-1-6-1: نقاب صورت ، عينك ايمني يا ديگر وسايل مناسب حفاظتي كه منطبق با استاندارد133/1910 اين بخش است.

2-6-1- حمل و نقل و انبار كردن:

1-2-6-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كارگران لباس هاي كار آلوده به آزبست را طبق پاراگراف 1-7-1 همين بخش در رختكني كه به همين منظور تهيه شده تعويض نمايند.

2-2-6-1: كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري لباس كار آلوده به آزبست را خارج از رختكن تعويض ننمايد. مورد استثنائ در مورد كارگراني است كه اجازه رفتن به لباسشوئي ، قسمت تعمير يا انهدام لباس را دارا مي باشند.

3-2-6-1: لباس هاي آلوده بايد دركمدهاي در بسته كه مانع پخش ذرات آزبست مي شود قرار داده  شوند.

4-2-6-1: كمدهاي وسايل حفاظتي و يا لباس كار آلوده كه خارج از اطاق  رختكن  يا محل هاي تميز كردن، نگهداري يا انهدام است بايد طبق پاراگراف 4-8-1 اين بخش برچسب گذاري گردد.

3-6-1: تميز كردن و جايگزين نمودن

1-3-6-1: تميز كردن، لباسشويي، تعمير يا جايگزيني وسايل يا لباس حفاظتي مورد نياز مطابق اين پاراگراف براي حفظ كارايي آنها بعهده كارفرما مي باشد. كارفرما بايد حداقل هر هفته براي كارگراني كه در معرض هستند لباس و وسايل حفاظتي تميز مهيا نمايد .

2-3-6-1: كارفرما بايد تميز كردن وسايل و لباس هاي حفاظتي توسط باد يا تكان دادن را در محيط كار ممنوع نمايد.

3-3-6-1: لباس هاي آلوده جهت جلوگيري از بخش ذرات آزبست بيش از حد تماس مجاز كه در پاراگراف c)) اين بخش آمده بايد شسته شود.

4-3-6-1: هر كارفرمايي كه لباس هاي آلوده را براي شستشو به شخص ديگري مي دهد بايد او را از شرايط پاراگراف (iii) 3)) h)) اين بخش براي جلوگيري موثر از پخش ذرات آزبست بيش از حدود تماس مجاز آگاه نمايد.

5-3-6-1: كارفرما ملزم است هر فردي كه وظيفه شستشو يا تميز كردن وسايل يا لباس حفاظتي آلوده به آزبست را دارد از اثرات بالقوه و خطرناك تماس با آزبست آگاه نمايد.

6-3-6-1: لباس آلوده بايستي در كيسه هاي غير قابل نفوذ و در بسته يا ديگر ظروف غير قابل نفوذ و در بسته و برچسب گذاري شده طبق پاراگراف j)) اين بخش حمل گردد.

7-1- امكانات و اقدامات بهداشتي:

1-7-1- رختكن ها:

1-1-7-1: كارفرما ملزم به در اختيار گذاردن رختكن هاي تميز و مرتب به كارگراني است كه در محيطي فعاليت دارند كه تماس آنها با ذرات آزبست بالاي متوسط سنجش زماني يا حد نوسان مي باشد.

2-1-7-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كه رختكن ها حائز شرايط استاندارد 1910 . 141(E) مي باشد به نحوي كه رختكن ها داراي دو سري كمد و امكانات نگهداري مجزا براي جلوگيري از آلوده شدن لباس هاي معمولي كارگران توسط لباس هاي كار و وسايل ايمني گردد.

2-7-1- حمام ها:

1-2-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محل هاي كاري با تماس بيش از متوسط سنجش  زماني يا حد نوسان كار مي كنند در پايان هر شيفت كاري حمام كنند.

2-2-7-1: كارفرما بايد امكانات استحمام را طبق استاندارد 1910.141(d)(3)  مهيا نمايد.

3-2-7-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كارگراني كه طبق پاراگراف 1-2-7-1 اين بخش نياز به حمام دارند محل كار خود را با لباس يا ديگر وسايلي كه حين كار استفاده كرده اند ترك ننمايند.

3-7-1- ناهار خوري ها:

1-3-7-1: كارفرما ملزم به ايجاد ناهارخوري براي كارگراني است كه در محيط هايي كار مي كنند كه ميزان تماس آنها با ذرات معلق در هوا بيش از متوسط سنجش زماني يا حد  نوسان است.

2-3-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود فشار هوا در ناهار خوري مثبت بوده و هوا تصفيه شود و در دسترس كارگران باشد.

3-3-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محيط هاي با تماس بيش از حد تماس مجاز يا حد نوسان كار مي كنند قبل از خوردن غذا يا نوشيدن مايعات يا سيگار كشيدن دستها و صورتشان را شستشو دهند.

4-3-7-1: كارفرما بايد مطمئن شود كارگران با لباس كار يا وسايل حفاظتي وارد ناهار خوري نشوند اين عمل در صورتي امكان پذير مي باشد كه الياف آزبست به روش مكش يا ديگر روش هايي كه باعث رفع گرد و غبار بدون بخش آزبست در هوا مي شود رفع گردد.

4-7-1- مصرف سيگار در محيطهاي كاري

كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محيط كاري در تماس با آزبست مي باشند در حين كار سيگار نكشند.

8-1- آموزش خطرات آزبست به كارگران:

مقدمه :

اين بخش اختصاص به دادن اطلاعات در مورد خطرات آزبست در صنايع عمومي براي تسهيل در انطباق با شرايط اين استاندارد مي باشد. تماس با آزبست در مقياس وسيع در صنايع و محيط هاي تجاري اتفاق   مي افتد. كارگراني كه در توليد محصولات آزبست دار فعاليت دارند ممكن است در تماس، با الياف آزبست قرار گيرند. كارگراني كه تعمير يا تعويض ترمز و كلاچ اتومبيل را انجام مي دهند ممكن است در تماس، با الياف آزبست قرار گيرند.

علاوه بر اينها كارگراني كه وظيفه تميز نمودن محيط كارخانجات توليد محصولات آزبست دار ساختمان هاي تجاري و عمومي كه مواد آزبست دار در آنجا  نصب شده است بعهده دارند ممكن است در تماس با الياف آزبست قرار گيرند . نكته قابل ذكر اينكه كارگراني كه وظيفه تميز نمودن را، در حين و بعد از عمليات ساختماني بعهده دارند مشمول استاندارد ساختمان – آزبست با شماره 29 CFR 1962.1101 و شماره قبلي 58-1926 مي شوند: بهرصورت كارگران نظافتچي هر صنعتي بايد مورد اجراء ساختمان كه ممكن است آنها را در تماس با آزبست قرار دهد اطلاع داشته باشد . اقدامات لازم براي مطلع نمودن كارگران نظافتچي و در مورد خطرات استاندارد آزبست (صنايع عمومي، ساختمان، كار در كارگاههاي كشتي سازي) يكسان مي باشد.

همانطوريكه در استاندارد ساختمان ذكر شده است صاحب ساختمان در اغلب اوقات بعنوان تنها يا بهترين منبع اطلاع در مورد وجود و نصب قبلي مصالح ساختماني آزبست دار مي باشد. بنابراين در اين بخش صاحبان ساختمان علاوه بر كارفرمايان كارگران احتمالاً در معرض تماس بعنوان گروه داراي اطلاعات ويژه و وظايف خاص تعيين شده اند.

1-8-1- مصالح نصب شده آزبست دار:

كارفرمايان و مالكان ساختماني ملزم هستند به منظور رعايت اين استاندارد عايق هاي سيستم هاي حرارتي و موادي كه بر روي سطح اسپري يا ماليده شده است را بعنوان مواد آزبست دار در ساختمان هايي كه حداكثر تا تاريخ سال 1980 ميلادي ساخته اند در نظر بگيرد . اين دسته از مواد بعنوان مواد احتمالاً داراي آزبست در نظر گرفته مي شود و در پاراگراف b اين بخش تعريف مي شود. آسفالت و كفپوش از نوع وينيل كه حداكثر تا تاريخ سال 1980 ميلادي نصب شده اند بعنوان مواد حاوي آزبست در نظر گرفته مي شود. كارفرما يا مالك ساختمان ممكن است با انطباق با پاراگراف 3-8-8-1 اين بخش مواد احتمالاً حاوي آزبست و كفپوش ها را عاري از آزبست نشان دهد.

2-8-1- وظايف كارفرمايان و مالكان ساختمان و تجهيزات:

1-2-8-1: مالكان ساختمان و امكانات بايد وجود ، موقعيت و مقدار مواد حاوي آزبست و يا مواد احتمالاً حاوي آزبست را در محل كار تعيين نمايد . كارفريان و صاحبان ساختمان و تجهيزات بايد در جهت انطباق با اين شرايط كارگران را از وجود و موقعيت مواد حاوي آزبست و يا موادي كه احتمالاً حاوي آزبست هستند آگاه نمايند.

2-2-8-1: صاحبان تجهيزات و ساختمان بايد مدارك حاوي اطلاعات مورد نياز اين بخش و يا اطلاعات ديگري كه براي صاحب ساختمان مشخص بوده و در ارتباط با وجود، موقعيت و مقدار مواد حاوي آزبست و يا مواد احتمالاً حاوي آزبست در ساختمان يا تجهيزات مي باشد را نگهداري نمايد. چنين مداركي بايد تا پايان مدت مالكيت حفظ و به مالكان بعدي منتقل گردد.

3-2-8-1: صاحبان تجهيزات و ساختمان بايد كارفرماي  كارگران و كارفرمايان نيز بايد كارگراني كه وظيفه نظافت محيط هايي كه مواد حاوي آزبست و مواد احتمالاً حاوي آزبست را بعهده دارند در مورد وجود و موقعيت اين مواد در چنين محيط هايي و احتمال تماس با آنها را حين فعاليت آگاه نمايند.

3-8-1- علائم خطر:

1-3-8-1- نصب علائم خطر:

علائم خطر بايد تهيه و در هر منطقه تحت كنترل د ر معرض ديد قرار گيرد. علاوه براين علائم خطر بايد نزديك به مناطق تحت كنترل نصب گردد تا هر كارگر قبل از ورود به منطقه علائم را خوانده و اقدامات حفاظتي مورد نياز را انجام دهد.

2-3-8- 1- مشخصات و علائم خطر:

1-2-3-8-1: علائم خطر مورد نياز در پاراگراف 3-8-1 اين بخش بايد در بر دارنده اطلاعات ذيل باشد.

- خطر

- آزبست

- خطر بيماري ريوي و سرطان

- فقط پرسنل مجاز

2-2-3-8-1: بعلاوه در جايي كه استفاده از ماسك هاي تنفسي و لباس هاي محافظ در منطقه تحت كنترل طبق اين بخش لازم است علائم هشدار دهنده بايد شامل موارد ذيل باشد.

- استفاده از ماسك و لباس محافظ در اين منطقه ضروري است.

3-3-8-1: كارفرما بايد مطمئن گردد كارگراني كه در محيط هاي تحت كنترل و يا نزديك به آن كار         مي كنند علائم خطري كه طبق پاراگراف 1-3-8-1 اين بخش نصب شده است را درك مي نمايند. طرق اطمينان از درك كارگر ممكن است شامل نگارش به چند زبان مختلف و يا استفاده از طرح و تصوير باشد.

4-3-8-1: صاحب ساختمان بايد در قسمت ورودي به منطقه يا اطاقهاي ماشين آلات كه كارگران به آنجا وارد مي شوند و داراي مواد آزبست دار و يا احتمالاً داراي آزبست مي باشد علائمي نصب نمايدكه  مشخص كننده مصالح موجود، موقعيت آنها و روش كار مناسب باشد كه در صورت رعايت آن مصالح آزبست دار و يا مواد احتمالاً داراي آزبست خراب نگردد. كارفرما تا جايي كه امكان دارد بايد مطمئن شود كارگراني كه اين علائم را مي بينند كاملاً آنرا بفهمند. راه هاي اطمينان از درك كارگر ممكن است شامل نگارش به چند زبان مختلف، طرح و تصوير و آموزش باشد.

 

4-8-1- برچسب هاي اعلام خطر:

1-4-8-1- برچسب گذاري:

برچسب هاي اعلام خطر بايد به مواد اوليه ، مخلوط ها ، ضايعات ، قراضه ، آشغال ها و ديگر محصولاتي كه الياف آزبست در‌آنها وجود دارد و به ظرفي كه اين مواد در آنها ريخته شده است نصب گردد .

وقتي صاحب ساختمان يا كارفرما قبلاً مواد آزبست دار يا احتمالاً حاوي آزبست را شناسايي كرده باشد براي آگاهي كارگران از اين نوع مواد بايد برچسب ها و علائمي را نصب نمايد . كارفرما بايد اين برچسب ها را در جائيكه بوضوح براي كارگراني كه احتمالاً در تماس هستند قابل مشاهده باشد نظير قسمت ورودي به محوطه يا اطاق ماشين آلات نصب كند . علائم مورد نظر در پاراگراف 3-8-1 اين بخش شايد بجاي برچسب ها به شرط اينكه حاوي اطلاعات برچسب باشد نصب گردد.

2-4-8-1- مشخصات برچسب:

برچسب ها بايد منطبق با شرايط استاندارد OSHA 29 CFR 1910.1200 (f) بوده و شامل اطلاعات ذيل باشد.

- محتوي الياف آزبست.

- از توليد گرد و غبار خودداري نماييد.

- خطر بيماري ريوي و سرطان.

5-8-1- برگه اطلاعات ايمني مواد:

كارفرماياني كه توليد كننده يا وارد كننده آزبست يا محصولات آن هستند بايد خود را با شرايط ارتقاء      برگه هاي اطلاعات ايمني مواد در استاندارد خطر 29 CFR 1910.1200 (g). OSHA به غير از پاراگراف 6-8-1 اين بخش منطبق نمايند.

6-8-1- تهيه برچسب:

تهيه برچسب مورد نياز در پاراگراف 4-8-1 اين بخش يا برگه هاي اطلاعات ايمني مواد كه در پاراگراف  5-8-1 اين بخش آمده در موارد زير مورد استفاده قرار نمي گيرد.

1-6-8-1: توليد كننده در مورد الياف آزبست كه تغييراتي در آن بوسيله عامل اتصال دهنده، پوشش، چسب يا ديگر مواد داده شده بايد نشان دهد كه در حين استفاده، جابجايي، انبار كردن، انهدام، فرايند يا حمل و نقل ميزان الياف آزبست كه در هوا پخش مي شود از ميانگين سنجش زماني حد تماس مجاز و يا حد نوسان بيشتر نباشد.

2-6-8-1: مقدار آزبست موجود در محصول كمتر از 1% باشد.

7-8-1- آموزش و اطلاع رساني به كارگران:

1-7-8-1: كارفرما بايد دوره هاي آموزشي براي تمام كارگراني كه در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا به مقدار حد تماس مجاز و يا حد نوسان و بيش از اين مقادير مي باشند برگزار نموده و از شركت آنها در اين دوره ها مطمئن گردد.

2-7-8-1: دوره هاي آموزشي قبل و يا درحين استخدام و بعد از آن هر سال يكبار بايد برگزار گردد.

3-7-8-1: دوره آموزشي بايد به نحوي اجرا شود كه براي كارگر قابل درك باشد . كارفرما بايد مطمئن شود كه هر كارگر در ارتباط با موارد زير توجيه شده است.

1-3-7-8-1: تاثير تماس با آزبست بر روي سلامتي انسان.

2-3-7-8-1: ارتباط ميان سيگار كشيدن و تماس با آزبست و ايجاد سرطان ريه.

 

3-3-7-8-1: مقدار، محل، روش استفاده، پخش شدن و انبار كردن آزبست و روش كاركردن كه منجر به تماس يا آزبست مي شود.

4-3-7-8-1: كنترل هاي مهندسي و روش هاي كاري كه در شغل هر كارگر وجود دارد.

5-3-7-8-1: روشهاي خاصي كه براي حفاظت كارگران از تماس با آزبست بايد اجرا شود نظير روشهاي كاري مناسب، روش هاي نظافت و اضطراري ، وسايل حفاظت انفرادي كه مورد استفاده قرار مي گيرد.

6-3-7-8-1: هدف، روش استفاده مناسب و محدوديت هاي ماسك هاي تنفسي و لباس حفاظتي اگر استفاده از آنها مورد نياز باشد.

7-3-7-8-1: هدف، توضيح برنامه مراقبت پزشكي است.

8-3-7-8-1: فهرست مطالب و ضمائم اين  استاندارد.

9-3-7-8-1: اسامي، آدرس و شماره تلفن هاي سازمانهاي بهداشت عمومي كه در زمينه تهيه اطلاعات،  وسايل و يا اجراي برنامه هاي جلوگيري از استعمال دخانيات فعاليت دارند.

10-3-7-8-1: الزامات نصب علائم، زدن برچسب و مفهوم و توضيحات مورد نياز اين علائم وبرچسب ها.

4-7-8-1: كارفرما براي كارگران نظافتچي اماكني كه در آن مواد آزبست دار يا احتمالاً آزبست دار وجود دارد بايد دوره مجاني آموزش آگاهي در مورد آزبست را برگزار نمايد اين دوره حداقل بايد داراي موارد ذيل باشد.

تاثير آزبست بر سلامتي، محل مواد آزبست دار و احتمالاً داراي آزبست در ساختمان و وسايل، شناخت اثر تخريبي مواد آزبست دار و احتمالاً داراي آزبست الزامات اين استاندارد در مورد نظافت نمودن، واكنش مناسب نشان دادن در زمانيكه الياف آزبست پخش مي شود. تمام كارگران نظافتچي اماكني كه در آن مواد آزبست دار يا احتمالاً ، آزبست دار وجود دارد بايد حداقل يك بار در سال دوره آموزشي را ببينند.

5-7-8-1: دسترسي به اطلاعات و مواد آموزشي

1-5-7-8-1: كارفرما بايد رونوشتي از اين استاندارد و ضمائم آن را تهيه و مجاناً و براحتي در اختيار تمام كارگراني كه تحت تاثير مي باشند قرار دهد.

2-5-7-8-1: كارفرما بايد، در صورت درخواست كليه مطالب مربوط به اطلاعات كارگر و برنامه آموزشي را در اختيار معاون و برنامه آموزشي را در اختيار معاون و مدير قرار دهد.

3-5-7-8-1: كارفرما بايد تمام كارگران مربوطه را از مطالب برنامه خود ياري براي توقف استعمال دخانيات آگاه نمايد. بنابه درخواست كارگر، كارفرما بايد اين مطالب را كه شامل انتشارات NIH شماره 1647-89 يا ديگر مطالب مشابه كه توسط يكي از سازمان هاي بهداشت عمومي به تصويب و چاپ رسيده است را توزيع نمايد.

8-8-1- معيارهاي عدم پذيرش مواد نصب شده بعنوان مواد احتمالاً آزبست دار:

1-8-8-1: در هر زمان كارفرما يا صاحب ساختمان مي تواند در جهت ملاحظات اين استاندارد نشان دهد كه مواد احتمالاً آزبست دار حاوي آزبست نمي باشد.

صاحبان ساختمان و يا كارفرمايان ملزم به دادن اطلاعات در مورد وجود مصالح ساختماني براي اثبات و اجراي الزامات پاراگراف 2-8-8-1 اين بخش نمي باشند. بهر حال در تمام اين حالات اطلاعات و نتايج بررسي كه براساس آن مشخص مي شود مواد احتمالاً آزبست دار حاوي آزبست مي باشد بايد به نحو مناسب نگهداري گردد.

2-8-8-1: هر كارفرما يا مالك مي تواند به صورت ذيل ثابت نمايد كه مواد احتمالاً آزبست دار حاوي، آزبست نمي باشد.

1-3-8-8-1: انجام بازرسي كامل طبق الزامات استاندارد AHERA CFR)40،763 ،زير قسمت E) كه نشانگر عدم وجود مواد آزبست در مصالح باشد.

2-2-8-8-1: نتيجه آزمايشها در مورد مواد حاوي احتمالاً آزبست دار نشان دهد كه مواد آزبست دار در آن وجود ندارد.اين آزمايشها شامل آناليز نمونه هاي توده مواد بروش مشروح در استاندارد40 CFR 763/ 86 مي باشد. آزمايشها، ارزيابي و انتخاب نمونه بايد توسط بازرس يا كارشناس بهداشت معتبر انجام شود. آناليز نمونه بايد توسط اشخاص يا آزمايشگاههايي با مجوز معتبر انجام شود.

3-8-8-1: كارفرما يا صاحب ساختمان توسط يك متخصص بهداشت صنعتي و براساس روش هاي آناليز مشخص مي تواند نشان دهد كه مواد كفپوش و درز گير و موادي كه در پشت كفپوش استفاده مي شود حاوي آزبست نمي باشد.

9-1- نظافت:  

1-9-1- كليه سطوح بايد عاري از ضايعات و خرده ريزه هاي مواد حاوي آزبست و گردو غبار همراه آن باشد.

2-9-1- كليه موادي كه در محيط پخش مي شوند و محتوي آزبست مي باشد بايد سريعاً تميز شود.

3-9-1- سطوح آلوده به آزبست نبايد با استفاده از هواي فشرده تميز شود.

4-9-1- تجهيزات مكش:

تجهيزات مكش با فيلتر مناسب بايد براي  جارو كردن خرده ريزه هاي حاوي آزبست مورد استفاده قرار گيرد. هنگام خالي نمودن اين تجهيزات بايد از روشي  استفاده نمود كه از ورود مجدد آزبست به محيط كار جلوگيري بعمل آيد.

5-9-1- جارو كردن:

جارو كردن و تميز نمودن آزبست در مكانهايي كه امكان استفاده از تجهيزات مكش يا تميز نمودن با آب وجود ندارد مورد استفاده قرار مي گيرد.

6-9-1- انهدام زباله:

زباله ، پليسه، خرده ريزه،  كيسه ها، ظروف، وسايل و لباس هاي آلوده به آزبست براي انهدام بايد در كيسه هاي غير قابل نفوذ و دربسته يا ديگر ظروف غير قابل نفوذ و دربسته جمع آوري، بازيافت و منهدم گردد.

7-9-1- مراقبت هاي لازم در مورد مواد كفپوش آزبست دار.

1-7-9-1: ساييدن كفپوش آزبست دار ممنوع است .

2-7-9-1: تميز كردن كفپوش ها بايد با استفاده از برس هاي با قدرت سايش كم و سرعت كمتر از 300 دور در دقيقه به شكل تر انجام گيرد .

3-7-9-1: براق كردن و جلا دادن به روش خشك فقط در مورد كفپوش هاي آزبست دار كه قابليت براق شدن بالايي داشته و برس مورد استفاده با مواد آزبست دار تماس پيدا نكند مي تواند انجام گيرد.

8-9-1- گردگيري و جارو خشك كشيدن و استفاده از تجهيزات مكش بدون فيلترهاي باراندمان بالا نبايد د رمورد ضايعات و خرده ريزه ها و گرد و غبار موجود در محيط هايي كه مواد آزبست دار يا احتمالاً آزبست دار يا مواد آزبست دار خرد شده وجود دارد انجام گيرد.

  نظرات ()
مطالب اخیر به روز آوری اطلاعیه ایمنی حفاری آشنایی با لوزی شناسایی خطر کلید محافظ جان انسان اطلاعیه ۱۳۸٧/۱۱/٥ کنترل صدا دستورالعمل ساخت و برپا نمودن اسکلت فلـزی و بتنـی دستورالعمل ایمنـی درحرفه طناب بندی
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من مهندس قلعه نوعی مهندس حسن غلامی حمید ایمانزاده فرد آقای مهندس داور پرتال زیگور طراح قالب