علیرضا جعفری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا جعفری
آرشیو وبلاگ
      ايمنی و بهداشت حرفه ای ()
  نویسنده: علیرضا جعفری - ۱۳۸٤/۸/۱۸

      ايمني كار

همانطوريكه در مقدمه اشاره شد ايمني كار يعني تلاش براي جلوگيري از آنچه كه باعث كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پائين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تلاش هاي صرف شده در انجام كار ميگردد. امروزه ايمني كار به صورت هاي مختلفي چون پيشگيري از حوادث يا داشتن سطح قابل قبول ريسك هاي مختلف موجود در انجـام كار تعريف شـده اسـت. يكـي از بهتـرين تعـاريف عبارتسـت از ميـزان يا درجـه فرار از خطرات (Degree of freedom from hazards) قسمت اصلي در اين تعريف، فرار از خطرات مي باشد و كلمه ميزان يا درجه براي تعيين محدوده و مرز بكار رفته است. به مثالي كه در مورد بشر اوليه در مقدمه اشاره شد توجه كنيد. بشر اوليه مي توانست براي جلوگيري يا كاهش ميزان صدمه به دست يك يا چند برگ درخت را روي دسته سنگ بپيچد. طبيعي است كه هرچه تعداد برگ هاي درخت پيچيده شده بيشتر باشد ميزان صدمه به دست در حين انجام كار كمتر مي شود. از طرف ديگر زياد شدن تعداد برگ هاي پيچيده شده مانعي در انجام راحت و درست كار به شمار مي ايد. بنابراين به خود آن انسان اوليه بستگي داشت كه تصميم گرفته و از يك يا چند برگ درخت استفاده نمايد. اگر دست هايش بزرگ و قوي بود بخوبي از عهده گرفتن دسته سنگ با چند لايه برگ برمي آمد و برعكس. پس مي توان گفت كه هر شخص، هرصنعت، هركارخانه، هر سازمان و هر كشوري بايد خود تصميم بگيرد كه ميزان يا درجه فرار از خطرات يا ايمني چقدر باشد. اين بستگي درجه يا ميزان ايمني به خود هر سازمان و كشور يكي از عمده ترين دلايلي است كه موجب شده تا امروزه ايمني نتواند، همانند كيفيت و محيط زيست به صورت استاندارد هاي بين المللي مطرح شود. تصميم گيري در مورد اين ميزان يا درجه ايمني به عوامل مختلفي مربوط مي شود كه عبارتند :                  ۱ ) دانش و آگاهي : هرچه سطح دانش و آگاهي يك فرد، صنعت يا سازمان بالاتر باشد بيشتر تمايل خواهد داشت كه ميزان ايمني را بالاترببرد. مثلا اگر در صنعتي ميزان صداي موجود بالا باشد و افراد مشغول به كار و مسئولين صنعت، به موضوع آلودگي صدا و اثرات آن در سلامتي انسان ها و حد مجاز قرارگيري در معرض صدا در طول ساعات كار، آگاهي داشته باشند طبيعي است كه به فكر رفع و كنترل صدا خواهند بود. در غير اين صورت اصلا به وجود صدا پي نخواهند برد                                   ۲)تواناییها:گر صنعت مورد نظر، امكانات مالي خوبي نداشته باشد با وجود تمايل مسئولين و افراد مشغول به كار در آن  صنعت براي رفع و كنترل خطر آلودگي صوتي امكان انجام كار مهمي ممكن نخواهدبود. به همين ترتيب ساير امكانات نظير امكانات فيزيكي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي به صورت مانعي در بالا بردن درجه فرار از خطرخواهند بود. ميزان يا درجه ايمني، نشانگر آن است كه ايمني قابل اندازه گيري است. با تعيين مقدار آن هم مي توان وضعيت ايمني يك صنعت يا سازمان را در يك زمان خاص معين ساخت و هم با مقايسه وضعيت ايمني موجود در دو زمان مختلف در مورد برنامه هاي ايمن سازي و ارتقاء سطح يا درجه ايمني صنعت يا سازمان در دوره محدود به دو زمان مزبور اظهار نظر نمود. 

موارد كاربرد

شرح

نام تكنيك

در مورد مشاغلي چون جراحان، خلبانان و كنترل كننده هاي اطاق فرمان صنايع، كاربرد دارد.

اين تكنيك، تداخل بين انسان و ماشين را بررسي مي كند و خطاهاي بالقوة انسان را در انجام وظايف، شناسائي مي نمايد

تجزيه و تحليل خطاهاي كاري

Action Error Analysis

در كليه سيستم هائي كه داراي انرژي هستند كاربرد دارد. مانند فرايندهاي شيميائي

جريان انرژي هاي مختلف را رديابي كرده و جريان هاي ناخواسته را مشخص مي سازد

رديابي انرژي و تجزيه و تحليل حفاظ ها و موانع

Energy Trace & Barrier Analysis

در موارديكه ريسك هاي تركيبي يك سيستم، ارزيابي مي شوند كاربرد دارد

تركيبي از روش هاي بالا به پائين و پائين به بالا مي باشد

(Even Trace Fault Trace)

تجزيه و تحليل علت ـ پيامد

Cause Consequence Analysis

در همه سيستم ها وقتي تغييري ايجاد شد و نكته اصلاحي انجام شد كاربرد دارد

اثرات اصلاحات و تغييرات را بررسي مي كند

تجزيه و تحليل تغييرات

Change Analysis

كادر بهره برداري وقتي اطلاعات كافي در مورد عمليات را جمع آوري كردند اين روش مورد استفاده قرار مي گيرد

روشي جهت شناسائي شرايط ناامن و خطاهاي انساني مي باشد

تكنيك وقايع بحراني

Critical Incident Technique

در مورد سيستم هاي الكتريكي، الكترونيكي هوا فضائي و سخت افزارهاي مختلف كاربرد دارد

يك تجزيه و تحليل قابليت اعتماد سيستم مي باشد

تجزيه و تحليل انواع نقص ها و اثرات آن ها در سيستم

Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)

در مورد همة حوادث، قابل اجرا است

روشي جهت تجزيه و تحليل حوادث به صورت سيستماتيك مي باشد

تجزيه و تحليل غفلت ها و فراموشكاري هاي مديريتي

Management oversight and Risk Trace Analysis (MORT)

2
  نظرات ()
مطالب اخیر به روز آوری اطلاعیه ایمنی حفاری آشنایی با لوزی شناسایی خطر کلید محافظ جان انسان اطلاعیه ۱۳۸٧/۱۱/٥ کنترل صدا دستورالعمل ساخت و برپا نمودن اسکلت فلـزی و بتنـی دستورالعمل ایمنـی درحرفه طناب بندی
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من مهندس قلعه نوعی مهندس حسن غلامی حمید ایمانزاده فرد آقای مهندس داور پرتال زیگور طراح قالب